Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty


                   

Zespół Szkół Technicznych

ogłasza nabór do projektu mobilności

„Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty”

POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049262

finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER w ramach projektu  “Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego“.

REGULAMIN REKRUTACJI

1.  Celem projektu jest:

– podniesienie efektywności kształcenia oraz poziomu kompetencji  zawodowych, społecznych i językowych uczestników ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia na rynku pracy

– zdobycie praktyki w urządzaniu i pielęgnacji ogrodów publicznych i historycznych w warunkach hiszpańskich

– zdobycie doświadczenia zawodowego w hiszpańskim przedsiębiorstwie z branży energetyki odnawialnej, budownictwa i inżynierii sanitarnej

– eliminacja barier społecznych, komunikacyjnych i finansowych oraz umożliwienie uczestnikom rozwoju osobistego w zakresie komunikacji międzykulturowej

– wzmacnianie międzynarodowego wymiaru szkolenia zawodowego oraz podniesienie atrakcyjności nauczania poprzez ofertę ciekawego programu praktyk

2. II etap projektu obejmuje organizację miesięcznych praktyk w Granadzie (Hiszpania) we wrześniu 2021 dla 15 uczniów technikum architektury krajobrazu w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie. Miejscem praktyk będą ogrody i tereny zielone na terenie Granady. Rekrutacją objęci są uczniowie klas I, II i III 2020/2021.

UWAGA: praktyki zostaną zorganizowane w reżimie sanitarnym z zachowaniem wszelkich zalecanych w momencie wyjazdu  środków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

3. Dofinansowanie projektu pokrywa:

  zakwaterowanie w siedzibie organizacji przyjmującej;

  pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie);

  ubezpieczenie;

  transport do miejsca stażu (przelot oraz dojazd na lotnisko) oraz transport lokalny

  przygotowanie pedagogiczno – językowe (zajęcia konwersacyjne z języka angielskiego, kurs podstaw języka hiszpańskiego, 10 godzin zajęć z przedmiotów zawodowych, 2 godziny zajęć z pedagogiem i 2 godziny warsztatów na temat tworzenia CV)

  program kulturowy, obejmujący wycieczki tematyczne i krajoznawcze do znaczących obiektów kulturowych.

4. Wymagania dla uczestników:

– co najmniej komunikatywna znajomość języka  angielskiego

– wysokie kompetencje zawodowe

– predyspozycje osobowościowe, odporność na stres oraz wysoka kultura osobista

5. Szczegółowe kryteria rekrutacji:

1.   średnia ocen końcoworocznych (świadectwo)  –  maksymalnie 20 pkt
2.   oceny końcoworoczne z przedmiotów zawodowych –   maksymalnie 20 pkt
3.   ocena końcoworoczna z języka angielskiego –   maksymalnie 20 pkt
4.   średnia ocen na półrocze  –   maksymalnie 20 pkt
5.   opinia pedagoga szkolnego, która określi psychologiczne predyspozycje 

      kandydatów do uczestnictwa w stażu –  maksymalnie 10 pkt
6.   informacje dotyczące zachowania ucznia otrzymane od wychowawcy klasy –  maksymalnie 15 pkt
7.   frekwencja ( powyżej 65 % obecności w I semestrze roku szkolnego 2020/2021) –  maksymalnie
      15 pkt

8.  praca i zaangażowanie na rzecz szkoły – ocena dyrektora ZST – maksymalnie 10 pkt

      RAZEM: 130 pkt      

6. Z grupy osób z najwyższą punktacją wybranych zostanie 15 uczestników. Pozostałe osoby, które przejdą pomyślnie rekrutację znajdą się na liście rezerwowej w kolejności według uzyskanej liczby punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w czasie rekrutacji pierwszeństwo mają: sieroty, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, uczniowie posiadający trudną sytuację materialną lub rodzinno-socjalną. Ostateczna lista uczestników oraz ewentualna lista rezerwowa zostanie ustalona przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Zespół Projektowy (koordynator projektu oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych), nauczyciele języka angielskiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas objętych rekrutacją, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji wraz z uzasadnieniem będą do wglądu dla kandydatów. Kandydat będzie miał 7 dni na odwołanie się od wyniku. W ramach procedury odwoławczej komisja rekrutacyjna będzie analizować ponownie wynik kandydata i wyda ostateczną decyzję na piśmie.

7. Uwaga: Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestników z listy po zakończeniu rekrutacji w przypadku:

– licznych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach przygotowujących do wyjazdu 

– niewypełniania obowiązku nauki (wagary)

– problemów wychowawczych

– nieklasyfikowania lub ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego 2020/2021.

Uczestnik wykreślony z listy po rezerwacji biletów lotniczych zostanie obciążony kosztami przebukowania biletu. Wyjątki – udokumentowane problemy zdrowotne. 

8. Terminy rekrutacji oraz materiały pomocnicze.

    Kwiecień/Maj 2021 – analiza średniej ocen kandydatów

                                    – konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami

                                    – ustalenie listy rankingowej i ogłoszenie wyników rekrutacji.

   

9. Zgłoszenia kandydatów w postaci wypełnionego FORMULARZA REKRUTACYJNEGO prosimy składać do dnia 20 kwietnia 2021. Skan wypełnionego i podpisanego formularza prosimy przesłać na adres erasmus@zst.czest.pl   Proszę zachować papierową wersję formularza do późniejszego przekazania.

Hiszpańskie praktyki powervet 2021 formularz zgłoszeniowy