Stypendia i zasiłki


STYPENDIUM SZKOLNE

 

Rachunki oraz faktury w szkole będą przyjmowane w terminie do dnia 

07.12.2020 w godzinach 8:00 – 14:00. 

1. zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych do stypendium szkolnego w przypadku refundacji kosztów poniesionych przez wnioskodawców na zakup artykułów odzieżowych o charakterze sportowym wymagane jest zaświadczenie szkoły, o udziale dziecka w zajęciach wychowania fizycznego. W przypadku dodatkowych zajęć sportowych, edukacyjnych, wyrównawczych, wymagane jest zaświadczenie zawierające: imię i nazwisko dziecka, okres i koszt uczestnictwa na zajęciach (faktura lub rachunek imienny za uczestniczenie w zajęciach). Przedłożone imienne rachunki i faktury osób, którym przyznano decyzją administracyjną stypendium szkolne winny pokrywać się z okresem przyznania pomocy,

2. uczestnictwo ucznia w wycieczkach szkolnych, wyjazdach na „zieloną szkołę”, wyjściach do teatru, kina wymagają poświadczenia przez szkołę,

3. zaakceptowane dowody zakupów na cele edukacyjne, wnioskodawcy przedkładają w szkole,

4. w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 obowiązują imienne faktury i rachunki za:

    – zakup podręczników i artykułów szkolnych od lipca 2021 r. do grudnia 2021 r., 

    – abonament internetowy – od września 2021 r. do grudnia 2021 r. ,

    – imienne bilety autobusowe na dojazd do szkoły – od września 2021 r. do grudnia 2021 r.

5. koszty poniesione przez wnioskodawcę w I semestrze nie mogą być rozliczane w semestrze następnym.

6. miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września 2021 r. do grudnia 2021 r. wynosi 230,00 zł

Zgodnie z zasadami rachunkowości niedopuszczalne jest dokonywanie na oryginałach faktur i  rachunkach poprawek w postaci zamazywań, skreśleń. Faktury i rachunki o takich znamionach nie będą podlegały rozliczeniu! 

W przypadku pytań, pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych pozostają do Państwa dyspozycji w siedzibie MOPS ul. Polskiej Organizacji Wojskowej Nr 2 , tel. 34 372 42 20: 

w poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 7,30 do 15,30, 

we wtorki w godz. od 7,30 do 16,00,                                                                                                      

w piątki w godz.  od 7,30 do 15,00


Zasiłek

ZASIŁEK SZKOLNY 2021 2022

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto.

Druki wniosków o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 dostępne są w pok. nr. 12.

Wnioski należy składać do dnia 11 września w pok. nr. 12.

Po w/w terminie nie przyjmujemy wniosków.

Szczegółowe informacje w siedzibie MOPS przy ul. POW 2

Tel: (34) 372-42-04   email:stypendia@mops.czestochowa.pl