Stypendia i zasiłki


STYPENDIUM SZKOLNE

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyćkwoty 514,00 zł netto.

Druki wniosków o przyznanie pomocy w formie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 dostępne są w pok. nr. 12.

Wnioski należy składać do dn.11 września w pok. nr. 12.

Po w/w terminie nie przyjmujemy wniosków.

Szczegółowe informacje w siedzibie MOPS przy ul. POW 2

Tel: (34) 372-42-04   email:stypendia@mops.czestochowa.pl

 


W związku z realizacją drugiej transzy pomocy w postaci stypendium szkolnego, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie zwraca się z prośbą o dostarczanie oświadczeń wnioskodawców dot. aktualnej sytuacji rodzinnej i dochodowej do szkoły( pok.nr 12) w terminie do 23 maja 2017r. oraz składanie oryginałów rachunków i faktur imiennych za okres od stycznia 2017r. do czerwca 2017r. wnioskodawców, którzy otrzymali wcześniejszą pomoc w formie stypendium szkolnego 2016/2017 za okres od września do grudnia 2016r. w terminie do 5 czerwca 2017r..

 


  INFORMACJA DLA WNIOSKODAWCÓW STYPENDIUM SZKOLNEGO
 

Podstawą wypłaty stypendium szkolnego za rok szkolny 2016/2017 od stycznia 2017r. do czerwca 2017r. będzie przedłożenie imiennych faktur i rachunków za poniesione wydatki na cele edukacyjne. W związku ze zmianą Uchwały Rady Miasta zakupy bezgotówkowe nie będą realizowane.

 

 


„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego”
STYPENDIUM SZKOLNE


Informujemy, że istnieje możliwość otrzymania stypendium szkolnego na rok szkolny 2014/2015. Stypendia przyznawane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie. O stypendium mogą ubiegać się uczniowie szkoły zamieszkali na terenie miasta Częstochowa.
Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie.Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia nie może być większa niż kwota 456,00 zł. Wnioskodawca składa wniosek o przyznanie stypendium szkolnego w szkole, do której uczęszcza uczeń.Stypendium szkolne jest realizowane poprzez:

•    zwrot uprzednio zaakceptowanych wydatków, po przedstawieniu rachunków potwierdzających poniesione wydatki,
•    poprzez dokonanie zakupów bezgotówkowych w sklepach i innych punktach handlowo-usługowych, które przystąpiły do współpracy z MOPS i na podstawie zawartej umowy wyraziły zgodę na dokonywanie płatności przez MOPS z wydłużonym terminem płatności, po dokonaniu zakupów przez Wnioskodawcę.

Informacja i wnioski na stypendium do pobrania w szkole w pokoju Nr 12 /a także na stronie internetowej MOPS: www.mops.czestochowa.um.gov.pl – zakładka: Struktura Organizacyjna – Sekcja Obsługi Stypendiów, Usług i Ośrodków Wsparcia / Termin składania wniosków w szkole upływa 10 września 2014r.
ZASIŁEK SZKOLNY Podstawą do ubiegania się o zasiłek szkolny jest wystąpienie zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od daty wystąpienia zdarzenia losowego uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Zgodnie z art. 90e Ustawy o systemie oświaty, zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Zdarzenie losowe należy rozumieć w szczególności:

•    pożar lub zalanie mieszkania;
•    nagłą chorobę w rodzinie ucznia;
•    śmierć rodzica lub prawnego opiekuna;
•    nieszczęśliwy wypadek powodujący trwały uszczerbek na zdrowiu członków rodziny ucznia;
•    kradzież w mieszkaniu ucznia;
•    inne nagłe okoliczności losowe, które mogą mieć wpływ na pogorszenie sytuacji materialnej ucznia.