Stypendia i zasiłki


STYPENDIUM SZKOLNE

Stypendium szkolne 2023/2024

Szanowni Państwo

Miesięczna wysokość stypendium szkolnego za okres od września 2023r. do grudnia 2023r. wynosi 240,00zł, a wypłata stypendium szkolnego nastąpi do dnia 31 grudnia 2023.
Faktury należy dostarczyć do 6 grudnia 2023r. do pok. nr 12
Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.

Stypendium informacja


Rodzice, opiekunowie uczniów lub pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024.

Warunkiem ubiegania się o stypendium szkolne jest trudna sytuacja materialna rodziny ucznia, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Zgodnie   z obowiązującymi przepisami miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne, nie może przekroczyć kwoty kryterium dochodowego wynoszącej 600,00 zł, natomiast dla osobysamotnie gospodarującej 776,00 zł

W przypadku uczniów będących uchodźcami z Ukrainy oprócz w/w dokumentów niezbędne jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego status uchodźcy oraz dokumentu o nadanym numerze PESEL.

Komplet dokumentów należy dostarczyć do dnia 14.09.2023r. do pok. nr 12.

Nadmieniamy ,że rozpatrywane będą tylko kompletne wnioski.

2. WYDATKI KWALIFIKOWANE DO STYPENDIUM SZKOLNEGO_2023_2024.

3. STYPENDIUM SZKOLNE-wniosek_2023_2024

4. ZASIŁEK SZKOLNY 2023_2024.

5. Oświadczenie_osoby_o_formie stypendium szkolneg o.

6. Oświadczenie_osoby_praca_DORYWCZA 2022_2023

7. 2023_24 Oświadczenie działalności gospodarczej rozpoczętej w roku bieżącym

8. Oświadczenie działalności na zasadach OG OLNYCH 2023_2024.

9. Oświadczenie_dochód_RYCAŁT 2023_2024.

10. zaś. o dochodach ETAT 2023_2024

11. zaświadczenie dochód_CIS_zaśw. 2023_20 24

12. Klauzula AU- Ukraina

13. Zaś. wychowanie fizyczne 2023_2024.