Egzamin maturalny


HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO

W TERMINIE GŁÓWNYM 2019

 

Pobierz


Wyniki egzaminu Maturalnego poprawkowego

Wyniki egzaminu maturalnego przeprowadzonego w sierpniu 2018 r, wraz ze świadectwami dojrzałości do odbioru przez absolwentów w dniu 11 września br. w godz. 13.00 – 14.00.


HARMONOGRAM EGZAMINU MATURALNEGO PISEMNEGO  poprawkowego

 21 sierpnia 2018r.

 

21.08.2018r  godz. 9.00

Język polski (poziom podstawowy) 

 1 osoba Nowa Matura sala 30 Przewodniczący : Joanna Banasiak, Członek: Justyna Długosz, Agata Filejska  

21.08.2018r. godz. 9.00

Matematyka (poziom podstawowy)

32 osoby Nowa Matura + 1 osoba Stara Matura sala gimnastyczna Przewodniczący : Krzysztof Stępień , Członek: Agnieszka Perełka, Członek: Monika Polak,  Członek: Jolanta Biel                                        

Nauczyciel rezerwowy: Maria Gajda – Kowalska

21.08.2018r. godz. 9.00

Język angielski (poziom podstawowy)

1 osoba Nowa Matura sala 38 Przewodniczący : Aneta Hołodniuk, Członek: Małgorzata Rajca, Katarzyna Stępień                                        

1 osoba Stara Matura sala 40 Przewodniczący:  Bożena Konstanciak, Członek: Aneta Ślęzak, Barbara Płaczek

Nauczyciel rezerwowy: Ewelina Sirek – Herbsztrejt

Nauczyciele oddelegowani do Kochanowskiego 21.08.2018r. godzina 9.00

Agnieszka Tomaszewska, Adamiec Agata, Raganiewicz Magdalena, Piotr Tondyra, Organa Aleksandra, Mariusz Wawrzak, Małgorzata Nawrocka – Tazbir.

Nauczyciele stawiają się na godzinę przed egzaminem.


TERMIN POPRAWKOWY EGZAMINU MATURALNEGO

21 SIERPNIA  2018 r. o godz. 9.00

 Do egzaminu poprawkowego może przystąpić absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i nie zdał jednego przedmiotu obowiązkowego, złożył wniosek o przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Wyniki egzaminu maturalnego który odbył się w maju będą 3 lipca 2018r. Po odbiór świadectw dojrzałości zapraszamy tego dnia od godziny 10.30. Złożenie wniosku o egzamin poprawkowy do 7 dni od daty ogłoszenia wyników ( do 10 lipca 2018r.) Wyniki egzaminu poprawkowego będą przesłane do szkoły w dniu 11 września 2018r.


Egzamin maturalny

2018

 

Przybory maturalne

 

Egzamin maturalny w 2018 roku będzie odbywał się w dwóch formułach:

  • NOWEJ” – dla absolwentów, którzy ukończą szkołę w 2018r. (tegorocznych uczniów klas 4) oraz absolwentów, którzy ukończyli szkołę w kwietniu 2017r. – deklaracja-1a_N 
  • STAREJ” – dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w latach 2006 – 2015 bez względu na to, czy przystąpili wcześniej do egzaminu, czy też będą przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w maju 2018r. – deklaracja-1d_S.

Zdający przystępujący do egzaminu po raz pierwszy składają deklarację wstępną do 30 września.

W złożonych deklaracjach wstępnych możliwe jest dokonanie wielu zmian, lecz muszą być one wprowadzone jednorazowo. Po dokonaniu zmian, zdający potwierdza własnoręcznym podpisem, że złożył deklarację ostateczną, która jest wiążąca podczas egzaminu maturalnego. Ostateczny termin wprowadzenia zmian (złożenia deklaracji ostatecznej) upływa 7 lutego 2018r. Złożone we wrześniu deklaracje wstępne, w których nie wprowadzono zmian, w dniu 8 lutego 2018r. automatycznie stają się deklaracjami ostatecznymi.

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w latach 2006 – 2015 i chcą przystąpić ponownie do matury (poprawiając niezdany egzamin, podnosząc wcześniej uzyskany wynik, lub deklarując zdawanie nowego przedmiotu dodatkowego) mogą nie muszą składać deklaracji wstępnej – mogą złożyć deklarację ostateczną w terminie do 7 lutego 2018r.

 

Informacja na temat wnoszenia opłat za egzamin maturalny

Absolwenci, którzy:

  1. po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
  2. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku/latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu z tego przedmiotu

zobowiązani są do wniesienia opłaty w terminie od 2 stycznia do 7 lutego 2018 r. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty, art 44zzq ust. 3 [Dz.U. 2016 poz. 1943] Komunikat o sposobie wnoszenia opłat wraz z numerem konta zostanie zamieszczony na stronie www.oke.jaworzno.pl 2 stycznia 2018 r.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku

 

Przydatne linki