Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie


loga_12345

Projekt pn. „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Projekt „Praktyczne kształcenie zawodowe szansą na lepszy start – doposażenie szkół zawodowych w Częstochowie” realizowany jest przez Gminę Miasto Częstochowa. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,Oś priorytetowa XII. Infrastruktura edukacyjna, Działanie 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałanie 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT.

Okres realizacji projektu: 01.01.2017 – 30.04.2018 r.

Całkowita wartość projektu to 3 823 455,00 zł, wydatki kwalifikowane 3 249 936,75 zł, wkład własny wynosi 573 518,25 zł.

Wykaz szkół zawodowych biorących udział w projekcie:

  1. Zespół Szkół im. Bolesława Prusa;
  2. Zespół Szkół Przemysłu Mody i Reklamy im. Władysława Stanisława Reymonta;
  3. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego;
  4. Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego;
  5. Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Curie-Skłodowskiej;
  6. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych;
  7. Zespół Szkół Samochodowo-Budowlanych;
  8. Zespół Szkół Technicznych;
  9. Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. Władysława Sikorskiego.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji uczniów i uczennic częstochowskich szkół zawodowych poprzez stworzenie w szkołach warunków nauki zawodu odzwierciedlających naturalne warunki pracy. Doposażenie pracowni zostało zarekomendowane przez otoczenie społeczno- gospodarcze szkół objętych wsparciem, w wyniku czego w pełni będzie odpowiadało zapotrzebowaniu rynku pracy, zwiększając tym samym szanse absolwentów/ek częstochowskich szkół zawodowych na zatrudnienie.
W ramach projektu przewiduje się przeprowadzenie prac remontowo-adaptacyjnych oraz doposażenie 34 pracowni zawodu w 9 częstochowskich szkołach zawodowych. Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 2837 uczniów/uczennic uczestniczących w zajęciach realizowanych w wyremontowanych i doposażonych pracowniach zawodu.
Projekt powiązany jest, w ramach wiązki projektów „szkolnictwo zawodowe”, z projektem pn. „Zawodowa współpraca”.