Deklaracja dostępności


Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie 

W skład którego wchodzą:

Technikum nr 12 im. Jana Pawła II 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 10 im. Jana Pawła II

 

Dostępność cyfrowa

Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zst.czest.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej zst.czest.pl

 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa zst.czest.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub włączeń wymienionych poniżej

 

Treści niedostępne

  • Część z opublikowanych obrazów nie posiada opisu alternatywnego.
  • Niektóre filmy nie posiadają audiodeskrypcji.
  • Niektóre dokumenty tekstowe, prezentacje lub arkusze kalkulacyjne nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących.

Strona internetowa zst.czest.pl została zaprojektowana w sposób umożliwiający dostępność dla jak najszerszej grupy odbiorców (w tym dla osób niepełnosprawnych).

 

Zgodność ze standardami

Strona wykorzystuje następujące rozwiązania:

  • HTML5,
  • CSS,
  • JavaScript,
  • RWD,
  • WCAG 2.0

 

Wygląd i nawigacja

Na stronie internetowej znajdują się narzędzia pozwalające na dobranie odpowiedniej wielkości czcionki.

Używając strzałek “w dół” i “w górę” można przewijać stronę.  

Ułatwienia dla osób niedowidzących: wersja kontrastowa strony, wyświetlenie podkreślenie łącz na stronach

 

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 23.09.2020r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt na adres poczty elektronicznej zst@edukacja.czestochowa.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 361 29 04. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie elementu strony, którego dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno ono nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Dostępność architektoniczna

Wejście główne od AL. Jana Pawła II z poziomu zero. Z przedsionku do wejścia na hol główny prowadzą trzy schody oznakowane oznaczeniami kontrastowym. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
W budynku nie ma windy. Toalety Są na parterze i na 1 piętrze- nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych.Dla osób na wózkach korytarze są niedostępne.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.Brak pochylni.
Przed wejściem głównym do budynku znajduje się jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Brak możliwości skorzystania z języka migowego.

Skargi i odwołania

W przypadku niedotrzymania tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Dyrektor Szkoły

Adres: al. Jana Pawła II 126/130, 42-200 Częstochowa

E-mail: zst@edukacja.czestochowa.pl

Telefon: 34 361 29 04

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu 2024-03-27