Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro


Zespół Szkół Technicznych

ogłasza nabór do projektu mobilności

„EUROPEJSKIE PRAKTYKI DZIŚ – SUKCES ZAWODOWY JUTRO”

2019-1-PL01-KA102-063154

realizowanego w ramach programu ERASMUS+

REGULAMIN REKRUTACJI

1. I etap projektu obejmuje organizację praktyk zawodowych dla 14 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w przedsiębiorstwach w okolicach Porto (Portugalia). Rekrutacją objęci są uczniowie klas II i III technikum budownictwa oraz technikum energetyki odnawialnej i inżynierii sanitarnej roku szkolnego 2020/2021.

Planowany termin wyjazdu: wrzesień/październik 2021

UWAGA: praktyki zostaną zorganizowane w reżimie sanitarnym z zachowaniem wszelkich zalecanych w momencie wyjazdu  środków bezpieczeństwa epidemiologicznego.

2. Dofinansowanie projektu pokrywa:

  zakwaterowanie w hostelu;

  pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie);

  ubezpieczenie;

  transport do miejsca stażu (bilety lotnicze, przejazd autokarem na lotnisko) oraz transport lokalny

  przygotowanie pedagogiczno – językowe (kurs języka angielskiego zawodowego, 10 godzin zajęć z przedmiotów zawodowych, 2 godziny  zajęć z pedagogiem i 2 godziny warsztatów na temat tworzenia CV) UWAGA: część zajęć może odbyć się w formie zdalnej.

  program kulturowy, obejmujący wycieczki tematyczne i krajoznawcze do znaczących obiektów kulturowych.

3. Wymagania dla uczestników:

– co najmniej komunikatywna znajomość angielskiego

– wysokie kompetencje zawodowe

– predyspozycje osobowościowe oraz wysoka kultura osobista

4. Szczegółowe kryteria rekrutacji:

1.   średnia ocen końcoworocznych (świadectwo)  –  maksymalnie 20 pkt
2.   oceny końcoworoczne z przedmiotów zawodowych –   maksymalnie 20 pkt
3.   ocena końcoworoczna z języka angielskiego –   maksymalnie 20 pkt
4.   średnia ocen na półrocze  –   maksymalnie 20 pkt
5.   opinia pedagoga szkolnego, która określi psychologiczne predyspozycje 

      kandydatów do uczestnictwa w stażu –  maksymalnie 10 pkt
6.   informacje dotyczące zachowania ucznia otrzymane od wychowawcy klasy –  maksymalnie 15 pkt
7.   frekwencja ( powyżej 65 % obecności w I semestrze roku szkolnego 2020/2021) –  maksymalnie
      15 pkt

8.  praca i zaangażowanie na rzecz szkoły – ocena dyrektora ZST – maksymalnie 10 pkt

      RAZEM: 130 pkt

5. Z grupy osób z najwyższą punktacją wybranych zostanie 14 uczestników. Pozostałe osoby, które przejdą pomyślnie rekrutację znajdą się na liście rezerwowej w kolejności według uzyskanej liczby punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w czasie rekrutacji pierwszeństwo mają: sieroty, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, uczniowie posiadający trudną sytuację materialną lub rodzinno-socjalną. Ostateczna lista uczestników oraz ewentualna lista rezerwowa zostanie ustalona przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Zespół Projektowy (koordynator projektu oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych – współautorzy projektu), nauczyciele języka angielskiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas objętych rekrutacją, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji wraz z uzasadnieniem będą do wglądu dla kandydatów. Kandydat będzie miał 7 dni na odwołanie się od wyniku. W ramach procedury odwoławczej komisja rekrutacyjna będzie analizować ponownie wynik kandydata i wyda ostateczną decyzję na piśmie.

6. Uwaga: Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestników z listy po zakończeniu rekrutacji w przypadku:

– licznych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach przygotowujących do wyjazdu 

– niewypełniania obowiązku nauki (wagary)

– problemów wychowawczych

– nieklasyfikowania lub ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego 2020/2021

Uczestnik wykreślony z listy po rezerwacji biletów lotniczych zostanie obciążony kosztami przebukowania biletu. Wyjątki – udokumentowane problemy zdrowotne. 

7. Terminy rekrutacji:

    Kwiecień/maj 2020 – analiza średniej ocen  i frekwencji kandydatów, konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami, ustalenie listy rankingowej i ogłoszenie wyników rekrutacji.

8. Zgłoszenia kandydatów w postaci wypełnionego FORMULARZA REKRUTACYJNEGO prosimy składać do dnia 20 kwietnia 2021. Skan wypełnionego i podpisanego formularza prosimy przesłać na adres erasmus@zst.czest.pl   Proszę zachować papierową wersję formularza do późniejszego przekazania.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Europejskie praktyki dziś sukces zawodowy jutro 2021 Portugalia