Praktyki zagraniczne dla klas TB/TO/TIS


Zespół Szkół Technicznych

ogłasza nabór do projektu mobilności

 

„EUROPEJSKIE PRAKTYKI DZIŚ – SUKCES ZAWODOWY JUTRO”

2019-1-PL01-KA102-063154

 

realizowanego w ramach programu ERASMUS+

REGULAMIN REKRUTACJI

 

1.I etap projektu obejmuje organizację stażu/praktyk za granicą dla uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie w październiku 2020:

 • miesięcznych praktyk w Hiszpanii dla 12 uczniów technikum inżynierii sanitarnej, technikum energetyki odnawialnej oraz technikum budownictwa. Miejscem praktyk będą firmy zajmujące się montażem instalacji sanitarnych, grzewczych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych; firmy zajmujące się technologiami energii odnawialnych oraz firmy budowlane w mieście Malaga. Rekrutacją objęci są uczniowie klas II i III technikum energetyki odnawialnej, technikum inżynierii sanitarnej oraz technikum budownictwa 2019/2020.
 • dwutygodniowego szkolenia dla 16 uczniów technikum budowlanego w zakresie technik murarskich w ośrodku szkoleniowym w Cottbus (Niemcy). Rekrutacją objęci są uczniowie klas I, II i III technikum budownictwa roku szkolnego 2019/2020.

 

UWAGA: pierwszeństwo w naborze mają uczniowie, którzy nie uczestniczyli jeszcze w praktykach zagranicznych.

 

2.Dofinansowanie projektu pokrywa:

–  zakwaterowanie w siedzibie organizacji przyjmującej;

–  pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie);

–  ubezpieczenie;

–  transport do miejsca stażu (przelot oraz dojazd na lotnisko – Hiszpania; przejazd autokarem – Niemcy)

   oraz transport lokalny

– przygotowanie pedagogiczno – językowe (30 godzinny kurs języka niemieckiego zawodowego / 25 godzin konwersacji z języka angielskiego oraz minimum 30 godzinny kurs podstaw hiszpańskiego, 10 godzin zajęć z przedmiotów zawodowych, 2 godziny  zajęć z pedagogiem i 3 godziny warsztatów na temat tworzenia CV)

–  program kulturowy, obejmujący wycieczki tematyczne i krajoznawcze do znaczących obiektów kulturowych.

 3.Wymagania dla uczestników:

– co najmniej komunikatywna znajomość angielskiego / niemieckiego;

– wysokie kompetencje zawodowe;

– predyspozycje osobowościowe, odporność na stres oraz wysoka kultura osobista.

4.Szczegółowe kryteria rekrutacji:

 1. średnia ocen końcoworocznych (świadectwo) ( lub semestralnych – Kl. I) –maksymalnie 10 pkt
 2. oceny końcoworoczne ( lub semestralne – Kl. I) z przedmiotów zawodowych –maksymalnie 10 pkt
 3. ocena końcoworoczna ( lub semestralna – Kl. I) z języka angielskiego/niemieckiego –maksymalnie 10 kt
 4. oceny na półrocze (liczone podwójnie w przypadku kl. I ) – rok szkolny 2019/2020 –maksymalnie 10 pkt
 5. egzamin z przedmiotów zawodowych–  maksymalnie 50 pkt
 6. rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego (dla grupy niemieckiej z języka niemieckiego) – maksymalnie 40 pkt
 7. wyniki rozmowy z pedagogiem szkolnym, która określi psychologiczne predyspozycjekandydatów  do uczestnictwa w stażu – maksymalnie 5 pkt
 8. informacje dotyczące zachowania ucznia otrzymane od wychowawcy klasy –maksymalnie 5 pkt
 9. frekwencja ( powyżej 65 % obecności w I semestrze roku szkolnego 2019/2020) –maksymalnie 10 pkt
 10. praca i zaangażowanie na rzecz szkoły – ocena dyrektora ZST – maksymalnie 10 pkt

      RAZEM: 160 pkt

   Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do wszystkich etapów rekrutacji.

 

5.Z grupy osób z najwyższą punktacją wybranych zostanie 28 uczestników (12 osób do Hiszpanii i 16 do Niemiec). Pozostałe osoby, które przejdą pomyślnie rekrutację znajdą się na listach rezerwowych w kolejności według uzyskanej liczby punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w czasie rekrutacji pierwszeństwo mają: sieroty, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, uczniowie posiadający trudną sytuację materialną lub rodzinno-socjalną. Ostateczna lista uczestników oraz ewentualna lista rezerwowa zostanie ustalona przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Zespół Projektowy (koordynator projektu oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych – współautorzy projektu), nauczyciele języka angielskiego i niemieckiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas objętych rekrutacją, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji wraz z uzasadnieniem będą do wglądu dla kandydatów. Kandydat będzie miał 7 dni na odwołanie się od wyniku. W ramach procedury odwoławczej komisja rekrutacyjna będzie analizować ponownie wynik kandydata i wyda ostateczną decyzję na piśmie.

 

6.Uwaga: Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestników z listy po zakończeniu rekrutacji w przypadku:

– licznych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach przygotowujących do wyjazdu

– niewypełniania obowiązku nauki (wagary)

– problemów wychowawczych

– nieklasyfikowania lub ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego 2019/2020

Uczestnik wykreślony z listy po rozpoczęciu kursu językowego zostanie obciążony finansowo za zajęcia, które już się odbyły. Uczestnik wykreślony z listy po rezerwacji biletów lotniczych zostanie obciążony kosztami przebukowania biletu. Wyjątki – udokumentowane problemy zdrowotne.

7.Terminy rekrutacji:

    Marzec 2020 – analiza średniej ocen kandydatów, rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego/niemieckiego,

                             testy z przedmiotów zawodowych, konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami

    Kwiecień 2020 – ustalenie listy rankingowej i ogłoszenie wyników rekrutacji.

UWAGA: Zagadnienia do rekrutacji, terminy oraz miejsce egzaminów zostaną podane w osobnej informacji.

8.Zgłoszenia kandydatów w postaci wypełnionego FORMULARZA REKRUTACYJNEGO prosimy składać do dnia 1 marca 2020 do koordynatora projektu pani Aleksandry Barasińskiej lub nauczycieli zawodu: pani Agaty Adamiec i pana Witolda Ambickiego.