Praktyki zagraniczne dla klas technikum architektury krajobrazu


 

Zespół Szkół Technicznych

ogłasza nabór do projektu mobilności

 

„Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty”

POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049262

 

finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER w ramach projektu  “Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego“.

 

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

1.Celem projektu jest:

– podniesienie efektywności kształcenia oraz poziomu kompetencji  zawodowych, społecznych i językowych uczestników ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia na rynku pracy;

– zdobycie praktyki w urządzaniu i pielęgnacji ogrodów publicznych i historycznych w warunkach hiszpańskich;

– zdobycie doświadczenia zawodowego w hiszpańskim przedsiębiorstwie z branży energetyki odnawialnej, budownictwa i inżynierii sanitarnej;

– eliminacja barier społecznych, komunikacyjnych i finansowych oraz umożliwienie uczestnikom rozwoju osobistego w zakresie komunikacji międzykulturowej;

– wzmacnianie międzynarodowego wymiaru szkolenia zawodowego oraz podniesienie atrakcyjności nauczania poprzez ofertę ciekawego programu praktyk.

 

2. II etap projektu obejmuje organizację miesięcznych praktyk w Granadzie (Hiszpania) w październiku 2020 roku dla 15 uczniów technikum architektury krajobrazu w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie. Miejscem praktyk będą parki i zabytkowe ogrody w Granadzie, w regionie Andaluzji (południe Hiszpanii). Rekrutacją objęci są uczniowie klas I, II i III 2019/2020.

 

UWAGA: pierwszeństwo w naborze mają uczniowie, którzy nie uczestniczyli jeszcze w praktykach zagranicznych.

 

3.Dofinansowanie projektu pokrywa:

–  zakwaterowanie w siedzibie organizacji przyjmującej;

–  pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie);

–  ubezpieczenie;

–  transport do miejsca stażu (przelot, dojazd na lotnisko) oraz transport lokalny;

–  przygotowanie pedagogiczno – językowe (kurs języka angielskiego, kurs podstaw języka hiszpańskiego,

   10 godzin zajęć z przedmiotów zawodowych, 2 godziny zajęć z pedagogiem i 3 godziny warsztatów na

   temat tworzenia CV)

–  program kulturowy, obejmujący wycieczki tematyczne i krajoznawcze do znaczących obiektów kulturowych.

 

4. Wymagania dla uczestników:

– co najmniej komunikatywna znajomość języka  angielskiego;

– wysokie kompetencje zawodowe;

– predyspozycje osobowościowe, odporność na stres oraz wysoka kultura osobista.

 

5. Szczegółowe kryteria rekrutacji:

  1. średnia ocen końcoworocznych (świadectwo) –  maksymalnie 10 pkt
  2. oceny końcoworoczne z przedmiotów zawodowych – maksymalnie 10 pkt
  3. ocena końcoworoczna z języka angielskiego – maksymalnie 10 pkt
  4. oceny na półrocze – rok szkolny 2018/2019 – maksymalnie 10 pkt
  5. test pisemny z przedmiotów zawodowych (50% punktów na zaliczenie) –  maksymalnie 50 pkt
  6. rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego (50% punktów na zaliczenie) – maksymalnie 40 pkt
  7. wyniki rozmowy z pedagogiem szkolnym, która określi psychologiczne predyspozycje kandydatów do uczestnictwa w stażu – maksymalnie 5 pkt
  8. informacje dotyczące zachowania ucznia otrzymane od wychowawcy klasy – maksymalnie 5 pkt
  9. frekwencja (powyżej 65 % obecności w I semestrze roku szkolnego 2018/2019) – maksymalnie 10 pkt
  1. praca i zaangażowanie na rzecz szkoły – ocena dyrektora ZST – maksymalnie 10 pkt

      RAZEM: 160 pkt

 

  Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do wszystkich etapów rekrutacji.

6. Z grupy osób z najwyższą punktacją wybranych zostanie 15 uczestników. Pozostałe osoby, które przejdą pomyślnie rekrutację znajdą się na liście rezerwowej, w kolejności według uzyskanej liczby punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w czasie rekrutacji, pierwszeństwo mają: sieroty, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, uczniowie posiadający trudną sytuację materialną lub rodzinno-socjalną. Ostateczna lista uczestników oraz ewentualna lista rezerwowa zostanie ustalona przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Zespół Projektowy (koordynator projektu oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych – współautorzy projektu), nauczyciele języka angielskiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas objętych rekrutacją, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych. Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji wraz z uzasadnieniem będą do wglądu dla kandydatów. Kandydat będzie miał 7 dni na odwołanie się od wyniku. W ramach procedury odwoławczej komisja rekrutacyjna będzie analizować ponownie wynik kandydata i wyda ostateczną decyzję na piśmie.

 

7. Uwaga: Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestników z listy po zakończeniu rekrutacji w przypadku:

– licznych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach przygotowujących do wyjazdu;

– niewypełniania obowiązku nauki (wagary);

– problemów wychowawczych;

– nieklasyfikowania lub ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego 2019/2020.

 

Uczestnik wykreślony z listy po rozpoczęciu kursu językowego zostanie obciążony finansowo za zajęcia, które już się odbyły. Uczestnik wykreślony z listy po rezerwacji biletów lotniczych zostanie obciążony kosztami przebukowania biletu. Wyjątki – udokumentowane problemy zdrowotne.

 

8.Terminy rekrutacji oraz materiały pomocnicze.

    Marzec 2020 – analiza średniej ocen kandydatów;

                          – rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego;

                          – testy z przedmiotów zawodowych;

                          – konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami.

    Kwiecień 2020 – ustalenie listy rankingowej i ogłoszenie wyników rekrutacji.

UWAGA: Zagadnienia do rekrutacji, terminy oraz miejsce egzaminów zostaną podane w osobnej informacji.

 

9. Zgłoszenia kandydatów w postaci wypełnionego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO prosimy składać do dnia 1 marca 2020 do koordynatora projektu pani Aleksandry Barasińskiej lub pani Joanny Tomczak.