Zapraszamy PaÅ„stwa na zebrania z rodzicami w dniu 21 marca 2023r. Zebrania odbÄ™dÄ… siÄ™ wg poniższego harmonogramu: · 16:00- 16:30 – spotkania wychowawców klas z Rodzicami (1 TB, 1 m/m, 2 TT, 3 A/O, 3 m/m, 4 TIp, 4 TAp) · 16:30 – 17:00 – spotkania wychowawców z Rodzicami ( […]

Zebrania z rodzicami


Drodzy nauczyciele i uczniowie. Niedawno w naszej szkole zostaÅ‚ zorganizowany konkurs na portret PawÅ‚a Edmunda Strzeleckiego. Prace laureatów można zobaczyć na stronie internetowej szkoÅ‚y oraz FB szkolnym. Nagrodzone prace zostaÅ‚y dostrzeżone i docenione przez organizatorów konkursu ogÅ‚oszonego przez sydnejskÄ… organizacjÄ™  KoÅ›ciuszko Heritage, która zasugerowaÅ‚a wysÅ‚anie prac plastycznych naszej mÅ‚odzieży na […]

Międzynarodowy Konkurs “W duchu Strzeleckiego”


Dnia 21 lutego 2023 r. odbyÅ‚a siÄ™ VI. edycja Konkursu Matematycznego „MyÅ›l logicznie”. Organizatorem konkursu byÅ‚ ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Technicznych w CzÄ™stochowie oraz SzkoÅ‚a Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej w CzÄ™stochowie. Celem konkursu byÅ‚o rozwijanie umiejÄ™tnoÅ›ci logicznego myÅ›lenia i upowszechnianie wiedzy o wielkich Polakach – ludziach nauki i techniki, odkrywcach i podróżnikach, […]

VI Konkurs Matematyczny “Myśl logicznie” – wyniki14 marca 2023 roku w zwiÄ…zku z Dniem Liczby PI w naszej szkole odbyÅ‚ siÄ™ konkurs na PI- Rebus (do 17.03.2023 r do godz.12.00 można gÅ‚osować na najlepsze prace na FB szkolnym) oraz utworzono „żywy Å‚aÅ„cuch” rozwiniÄ™cia dziesiÄ™tnego Ludolfiny. Wszyscy obecni w szkole uczniowie ustawili siÄ™ w szeregu i stworzyli […]

Żywy łańcuch rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi


Wtorek, 14 marca 2023 roku, SamorzÄ…d Uczniowski ogÅ‚osiÅ‚ Dniem bez plecaka w Zespole SzkóÅ‚ Technicznych. Uczniowie naszej szkoÅ‚y mogli przynieść wszystkie niezbÄ™dne do nauki rzeczy w czymÅ›, co NIE JEST plecakiem. LiczyÅ‚a siÄ™ pomysÅ‚owość, wyobraźnia i kreatywność! MiÅ‚o jest nam odnotować, że spoÅ‚eczność szkolna wykazaÅ‚a siÄ™ wszystkimi powyższymi cechami! Uczniowie […]

Dzień bez plecaka w ZST


Na facebooku naszej szkoÅ‚y umieszczone zostaÅ‚y prace konkursowe uczniów – rebusy z liczbÄ… PI. Do piÄ…tku 17 marca 2023 roku (do godziny 12.00) można gÅ‚osować na FB na najlepszy PI-REBUS. ProszÄ™ wziąć pod uwagÄ™: pomysÅ‚ na hasÅ‚o (najlepiej matematyczne), technikÄ™ wykonania pracy oraz estetykÄ™. ZachÄ™cam mÅ‚odzież oraz nauczycieli, a także […]

Głosowanie na najlepszy Pi – rebus25-ego  listopada 2019 roku UNESCO podjęło proklamacjÄ™ o ustanowieniu 14 marca MiÄ™dzynarodowym Dniem Matematyki (International Day of Mathematics-IDM). Pierwsze obchody odbyÅ‚y siÄ™ w 2020 roku. DatÄ™ 14 marca (w notacji amerykaÅ„skiej) zapisuje siÄ™: 3.14, co kojarzy siÄ™ z przybliżeniem liczby π. Wiele amerykaÅ„skich szkóÅ‚ obchodzi wtedy Å›wiÄ™to matematyki tzw. Pi […]

Międzynarodowy Dzień Matematyki, Dzień Liczby Pi


Po raz pierwszy Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji organizujÄ… WOJSKOWE TARGI SŁUÅ»BY I PRACY. To jedyne w Polsce wydarzenie w caÅ‚oÅ›ci poÅ›wiÄ™cone promocji nowych form sÅ‚użby wojskowej wprowadzonych ustawÄ… o obronie Ojczyzny. Targi odbÄ™dÄ… siÄ™ w Olsztynie oraz w 15 miastach w Polsce, 17-18 marca 2023 r. […]

Wojskowe Targi Służby i Pracy


10 marca 2023 roku mÅ‚odzież klasy II tak pod opiekÄ… SÅ‚awomira KoÅ›cielniaka wykonywaÅ‚a coroczne prace porzÄ…dkowe na Placu KatyÅ„skim w CzÄ™stochowie. UporzÄ…dkowano teren oraz dokonano odÅ›wieżenia napisów na pÅ‚ytach pamiÄ…tkowych. 

Sprzątanie Placu Katyńskiego21 lutego 2023 roku, w ramach promocji szkoÅ‚y, rozwijania zdolnoÅ›ci logicznego myÅ›lenia i zachÄ™cania uczniów do nauki matematyki, odbyÅ‚a siÄ™ w naszej szkole VI edycja konkursu MYÅšL LOGICZNIE. Konkurs przeznaczony byÅ‚ dla uczniów klas 7 i 8 szkóÅ‚ podstawowych z CzÄ™stochowy i okolic. Bohaterem drugiej części konkursu (krzyżówki) byÅ‚ PaweÅ‚ […]

Rozstrzygnięcie konkursu na portret Pawła Edmunda Strzeleckiego8 marca każda Kobieta i Dziewczyna w naszej szkole mogÅ‚a poczuć siÄ™ wyjÄ…tkowo. Wszystkie Panie zostaÅ‚y obdarowane piÄ™knymi kwiatami oraz sÅ‚odkimi upominkami. Co najważniejsze do naszego szkolnego grona Kobiecego doÅ‚Ä…czyÅ‚y dziÅ› niespodziewanie cztery zjawiskowe dziewczyny: Cindy, Pamela, Jessica i Angela. To niecodzienne odkrycie zawdziÄ™czamy przeprowadzonemu dziÅ›, podczas akademii, konkursowi na “MężczyznÄ™ majÄ…cego […]

Dzień Kobiet