Technikum nr 12 im. Jana Pawła II


Technik budownictwa

Informacje o zawodzie

Technik budownictwa organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych przez zespoły robocze. Posługuje się dokumentacją budowlaną. Opracowuje projekty organizacji budowy. Wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót w budownictwie. Sporządza przedmiary i obmiary robót. Prowadzi dokumentację budowy. Sporządza harmonogramy robót, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów. Specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót budowlanych.
Może też wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: zagospodarowaniem terenu budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót budowlanych, organizowaniem i koordynowaniem prac związanych z wykonywaniem robót budowlanych w obiektach budowlanych.

Technik architektury krajobrazu

Informacja o zawodzie

Technik architektury krajobrazu zajmuje się zagospodarowaniem otoczenia człowieka przy wykorzystaniu środowiska naturalnego: rzeźby terenu i roślinności, a także architektury oraz elementów kulturowych danego miejsca. Teren, który zagospodarowuje, może być ogrodem osoby prywatnej lub obszarem zieleni miejskiej czy dużą inwestycją urbanistyczną w centrum miasta.
Technik architektury krajobrazu  urządza, utrzymuje ogrody i tereny zieleni, konserwuje obiekty małej architektury i elementy wyposażenia  oraz wykonuje prace przy projektowaniu obiektów architektury krajobrazu takie jak: tarasy, schody ogrodowe, nawierzchnie, altany, podpory dla roślin. Organizuje i nadzoruje prace związane z urządzaniem i utrzymaniem obiektów architektury krajobrazu na terenie miast i obszarów wiejskich. Zajmuje się utrzymaniem szlaków turystycznych w parkach narodowych i parkach krajobrazowych.
Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni. Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.
Technicy architektury krajobrazu należą do grupy poszukiwanych pracowników. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę w branży architektury krajobrazu.

Technik inżynierii sanitarnej

Informacje o zawodzie

Technik inżynierii sanitarnej wykonuje i nadzoruje realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Utrzymuje sprawność urządzeń instalacyjnych, a także zajmuje się budową i eksploatacją sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej. Wykonuje także prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci sanitarnych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii. Wykonuje, zgodnie z instrukcją eksploatacji, okresowe przeglądy techniczne instalacji i urządzeń sanitarnych.

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Informacja o zawodzie

Zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej łączy w sobie takie zagadnienia jak: energetyka, inżynieria środowiska oraz  budownictwo pasywne. Jest to zawód szerokoprofilowy, umożliwiający specjalizację w zakresie: energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej. Dotyczy zastosowania w budownictwie urządzeń instalacji systemów energetyki odnawialnej, takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę, pompy ciepła oraz małe elektrownie wodne i wiatrowe.

Technik budownictwa – OPW - klasa mundurowa

Informacje o zawodzie

Technik budownictwa organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych przez zespoły robocze. Posługuje się dokumentacją budowlaną. Opracowuje projekty organizacji budowy. Wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót w budownictwie. Sporządza przedmiary i obmiary robót. Prowadzi dokumentację budowy. Sporządza harmonogramy robót, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów. Specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót budowlanych.
Może też wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: zagospodarowaniem terenu budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót budowlanych, organizowaniem i koordynowaniem prac związanych z wykonywaniem robót budowlanych w obiektach budowlanych.

Klasy OPW kształcą się według programu ,,Szkolenie OPW” zgodnego z Rozporządzeniem MON, który wskazuje na realizację programu szkolenia na terenie szkoły oraz Jednostki Patronackiej.

Program nauczania obejmie szkolenie zasadnicze w klasach I – III technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV technikum.

Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej.

Technik informatyk

Informacje o zawodzie

Informatyk zajmuje się technologiami w zakresie gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do jego najważniejszych zadań należą: tworzenie oprogramowania, zarządzanie danymi, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość sprzętu komputerowego, jego montaż oraz serwisowanie.
Zawód ten zyskał ogromne znaczenie wraz z rozwojem komputerów oraz upowszechnieniem Internetu. Informatyka stała się wtedy ważnym elementem prawie wszystkich dziedzin życia.

Technik aranżacji wnętrz

Informacje o zawodzie

 

Absolwenci tego kierunku będą w przyszłości odpowiedzialni za opracowanie projektu plastycznego, nadzór wykonania różnych wnętrz, np. domy, mieszkania, hotele, firmy, kina, banki czy restauracje. Poza tym mogą też projektować formy małej architektury (np. place zabaw) czy przestrzenie wystawowe, zwłaszcza dla różnych imprez handlowych i promocyjnych, takich jak targi. Wnętrza, które zaprojektuje technik aranżacji wnętrz muszą być jak najlepiej przystosowane do swojej funkcji, czyli wygodne i estetyczne. Do głównych zadań tego pracownika należy, m.in.: rozpoznanie charakteru obiektu, przygotowanie projektu wstępnego, ustalenie kolorystyki, oświetlenia, faktury, wzornictwa użytych materiałów, wyposażenie wnętrza w meble i dekoracje. Poza tym technik może także proponować niewielkie przebudowy wnętrz w porozumieniu z architektem budowlanym, a także opracowuje kosztorys. Po akceptacji pomysłu przez klienta tworzy szczegółowy projekt, a następnie nadzoruje wykonanie projektu.