Technikum nr 12 im. Jana Pawła II


Technik budownictwa
Okres nauki – 5 lat

Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie absolwenta do prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji budowlanej, kierowania zespołami, sporządzania obmiarów i kosztorysów, sprawowania nadzoru budowlanego. W trakcie nauki uczniowie odbywają praktyki zawodowe na budowie oraz w biurach. Nauka w technikum budowlanym trwa 4 lata i kończy się maturą oraz egzaminem dyplomowym. Zdany egzamin nadaje tytuł technika budownictwa. Przygotowanie zawodowe technika budowlanego pozwala na podjęcie pracy w przedsiębiorstwach budowlanych, w laboratoriach, w państwowych nadzorach budowlanych, w administracjach budynków, w biurach projektowych, w sklepach budowlanych oraz na prowadzenie własnej firmy budowlanej. Po nabyciu odpowiedniego stażu pracy umożliwia uzyskanie uprawnień budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz projektowej.

Przedmioty zawodowe:

 • budownictwo z technologią/technologia budownictwa
 • materiały budowlane
 • projektowanie
 • konstrukcje budowlane
 • instalacje budowlane
 • organizacja budowy(robót budowlanych)
 • kosztorysowanie i normowanie
 • utrzymywanie zasobów budowlanych
 • prawne podstawy działalności zawodowej
 • podstawy budownictwa
 • podstawy projektowania
 • eksploatacja obiektów budowlanych
 • język obcy zawodowy
 • specjalizacja: nowoczesne tech. budown.
 • zajęcia praktyczne
Technik architektury krajobrazu

Okres nauki – 5 lat Podstawowym celem kształcenia jest przygotowanie do wykonywania zadań związanych z projektowaniem i kształtowaniem krajobrazu a zwłaszcza do:

 • realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej
 • projektowania elementów architektury z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych
 • prowadzenie rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu.

W trakcie nauki uczniowie nabywają umiejętności tworzenia koncepcji i dokumentacji architektonicznej. Uczniowie rozwijają swoją wyobraźnię przestrzenną, zdobywają praktykę w kreśleniu zarówno sposobem tradycyjnym jak i z wykorzystaniem komputera. Poznają podstawy wiedzy przyrodniczej, architektonicznej i budownictwa. Są przygotowani zarówno do pracy przy opracowywaniu projektów jak i do kontynuacji nauki na uczelniach wyższych. Kierunek ten rozwija szczególnie zdolności plastyczne, wykorzystuje fantazję, potrzebną do tworzenia własnych wizji. Absolwenci mogą podejmować pracę w przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu, a także w zakładach, w których znajdują się obiekty architektury krajobrazu. Przedmioty zawodowe:

 • eksploatacja urządzeń i pojazdów
 • rośliny ozdobne
 • urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu/terenów zieleni
 • podstawy projektowania architektury krajobrazu
 • prowadzenie działalności gospodarczej/ekonomika i zarządzanie firmą
 • maszyny i urządzenia techniczne
 • zajęcia praktyczne
 • pracownia architektury krajobrazu
Technik inżynierii sanitarnej
Okres nauki – 5 lat Technik inżynierii sanitarnej zdobywa kwalifikacje do:

 • sporządzania dokumentacji technicznej, instalacyjnej i budowlanej.
 • wykonywania instalacji grzewczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych i przeciwpożarowych oraz wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
 • analizowania rysunków architektonicznych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.

Absolwenci technikum inżynierii sanitarnej:

 • mogą prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług instalacyjnych,
 • organizować roboty montażowe,
 • prowadzić dokumentację w zakresie instalacji sanitarnych,
 • opracowywać kosztorysy robót instalacyjnych itp.
 • zajmować się technologią uzdatniania wody, oczyszczania ścieków oraz unieszkodliwiania odpadów.
 • nadzorować utrzymanie prawidłowego funkcjonowania wyposażenia, sanitarnego budynków, sieci i instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych,
 • podjąć studia na kierunkach związanych z inżynierią sanitarną lub innych.

Przedmioty zawodowe:

 • dokumentacja techniczna
 • budownictwo ogólne
 • wodociągi i kanalizacja
 • ogrzewanie i wentylacja
 • sieci i instalacja gazu
 • ekologia środowiska pracy
 • prawne podstawy działaności zawodowej
 • specjalizacja: wyposażenie budynków w instalacje grzewcze
 • zajęcia praktyczne (CKP)
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Okres nauki – 5 lat Podstawowym celem kształcenia w zawodzie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych

 • organizowania i wykonywania prac związanych z montażem instalacji systemów energetyki odnawialnej
 • montażu i demontażu urządzeń do pozyskiwania energii odnawialnej
 • kontrolowania pracy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej
 • wykonywania konserwacji oraz naprawy urządzeń i instalacji systemów energetyki odnawialnej.

Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec okresu kształcenia. Szkoła określi umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć:

 • energetyki wodnej
 • energetyki wiatrowej
 • energetyki geotermalnej
 • energetyki z biomasy

Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu zawodu, zawierają następujące bloki programowe:

 • energetyczny
 • techniczny
 • technologiczny
 • podstawy działalności zawodowej
Technik Budownictwa – Poznanie specyfiki budownictwa wojskowego oraz elementów renowacji i rekonstrukcji militarnej - klasa mundurowa
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa zostanie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania określonych robót budowlanych;
2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

Technik informatyk
Technik informatyk to prestiżowy i bardzo dobrze opłacany zawód dla ludzi dynamicznych i pełnych pomysłowości. Głównym założeniem szkoły jest przygotowanie naszych uczniów jako przyszłych specjalistów do realizacji zadań w zawodzie. Technik informatyk to zawód poszukiwany na krajowych i zagranicznych rynkach pracy. Technicy informatycy łatwo znajdują zatrudnienie w różnych gałęziach gospodarki. Mogą również otworzyć własną działalność.
 
ABSOLWENT TECHNIKUM ELEKTRONICZNEGO ZDOBĘDZIE NASTĘPUJĄCE KWALIFIKACJE:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci

Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Przygotować stanowisko komputerowe do pracy;
 • Wykonać lokalną sieć komputerową;
 • Naprawić urządzenia  techniki komputerowej;
 •  Administrować systemami operacyjnymi;

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

 Uczeń, zdobywając tę kwalifikację, będzie potrafił:

 • Tworzyć i administrować bazy danych;
 • Tworzyć strony i aplikacje internetowe.
Technik ochrony środowiska z działaniami innowacyjnymi: wspomaganie wojsk w sytuacjach zagrożenia środowiska
Jeśli są Ci szczególnie bliskie problemy z zakresu ochrony środowiska, chcesz poszukiwać rozwiązań związanych z poprawą jakości środowiska naturalnego, znasz założenia światowe walki z zanieczyszczeniami lub chcesz się o nich dowiedzieć, zapraszamy do ZST.

Tutaj, tworzy się nowy kierunek: Technik ochrony środowiska, specjalnie dla Ciebie.

Po ukończeniu tego kierunku będziesz przygotowany do:

 • badania stanu środowiska,
 • monitorowania poziomu zanieczyszczeń powietrza, wody i gleby,
 • sporządzania bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do atmosfery, wód i gleby,
 • planowania i prowadzenia racjonalnej gospodarki odpadami,
 • planowania i realizowania działań na rzecz ochrony środowiska.

Ze względu na nieuniknioną i pogłębiającą się degradację środowiska, specjaliści z tego zakresu są wciąż poszukiwani. Wymagania stawiane przez Unię Europejską odnośnie jakości środowiska naturalnego wymuszają systematyczny monitoring stanu atmosfery, wód i gleby oraz pracę na rzecz poprawy ich jakości. 

 Jeśli chcesz aktywnie uczestniczyć w ochronie swojego środowiska naturalnego – zapraszamy Cię do nas, zdobądź zawód, który da Ci wiedzę, jak to robić efektywnie zgodnie z najlepszymi standardami.