Organizacja kształcenia na odległość w ZST


Organizacja realizacji zadań Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zadań, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, zwanego dalej „innym sposobem kształcenia”.
 
1. Informacja o sposobie i trybie realizacji zadań szkoły w okresie czasowego ograniczenia jej funkcjonowania:
a. Nauczyciel każdego przedmiotu zgodnie z przydziałem ustala zakres treści, które będzie realizował według wzoru 
 
Klasa I Tag
Temat zajęć Ilość godz. na realizację tematu Wykorzystywana forma pracy (np. poczta el.., portal społ., platforma edukacyjna itp.) Przewidywane formy oceniania (zgodnie ze zmodyfikowanymi zasadami) Źródła i materiały Forma i termin przekazania informacji zwrotnej przez ucznia nauczycielowi.

 

przykład          
 

Kultura baroku

1h Poczta, dziennik 1 praca domowa Podręcznik ,

Wskazana strona internetowa

Po powrocie do szkoły, lub przekazana e – mailem, lub przekazana na platformie, w zależności od decyzji nauczyciela.
 
b. Opracowane treści zgodnie z powyższą tabelą nauczyciele przesyłają na adres szkoły zst@edukacja.czestochowa.pl oraz przewodniczących komisji  przedmiotowych:
c.   • 25.03.- 27.03 do 25 marca 2020 r. do godz. 10.00,
      • 30.03. – 3.04 do 27 marca 2020 r
      • 06.04. – 10.04 do 03 kwietnia 2020r.
 
– za okres od 25 marca do 31 marca należy przesłać w terminie 
– za okres od 1 do 8 kwietnia należy przesłać. 
d. Nauczyciele pracują zgodnie z tygodniowym planem zajęć, a w ramach 40 godzinnego tygodnia pracy wykonują dodatkowe zadania (przygotowanie do lekcji, samokształcenie, kontakt z uczniami i rodzicami). Zal
 
2. Współpraca nauczycieli z uczniami i rodzicami. 
a. Współpraca z rodzicami i uczniami odbywa się poprzez dziennik elektroniczny. Nauczyciele wpisują  realizowany temat w dzienniku jako lekcję (od 25 marca 2020r.). Uczniowie na każdej lekcji wysyłają nauczycielowi wiadomość potwierdzającą ich obecność – na tej podstawie uzupełniana jest w dzienniku frekwencja. 
b. Pedagodzy szkolni zgodnie z obowiązującymi przydziałami we współpracy  z wychowawcami monitorują pracę uczniów i udzielają wychowawcom wsparcia. 
 
3. Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach uwzględnia w szczególności:
a. równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia
b.  zróżnicowanie zajęć w każdym dniu,
c. możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia,
d.  łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia,
e.  ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 
4. Monitorowanie postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowanie uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach odbywa się poprzez dziennik elektroniczny, pocztę e-mail, portale społecznościowe.
 
5. Dokumentowanie realizacji zadań.
a. wpisy w dzienniku elektronicznym,
b. korespondencja przesyłana drogą e- mail,.
c. komunikacja na portalu społecznościowym i platformie edukacyjnej.
Nauczyciel ma obowiązek dokumentowania form ujętych w punkcie b i c poprzez zapisy poczty elektronicznej, zrzuty ekranów czy zapisy lekcji online prowadzonych z uczniami. Dokumentacja ta będzie służyła weryfikacji realizacji zadań nauczycieli.
 
6. Źródła i materiały niezbędne do realizacji zajęć, w tym materiały w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać, ujęte są w tygodniowym planie zajęć, o którym mowa w punkcie 1.
 
7. Konsultacje z nauczycielem.
Każdy nauczyciel w godzinach przewidzianych do realizacji w tygodniowym planie zajęć pozostaje gotowy do pracy przy komputerze. W tym czasie udziela uczniowi/ jego rodzicowi wyjaśnień dotyczących realizowanej lekcji.
 
8. Modyfikacja szkolnego zestawu programów nauczania. 
Tygodniowy zakres treści nauczania do zrealizowania w poszczególnych oddziałach powinien być zgodny z treściami przewidzianymi na ten okres w rozkładach materiału obowiązujących w danym oddziale. W przypadku, gdy nauczyciel widzi potrzebę modyfikacji programu nauczania, zgłasza potrzebę dyrektorowi szkoły, po konsultacjach wprowadzane są przez niego zmiany.
 
9. Zmodyfikowany wewnątrzszkolny system oceniania.
1) Nauczyciele pracują zdalnie z uczniami zgodnie z  planem lekcji poszczególnych klas.
2) Nauczyciele pracując zdalnie z uczniami korzystają z różnych zasobów do edukacji i pracy zdalnej. Za pomocą dziennika elektronicznego,  poczty elektronicznej nauczyciela lub komunikatorów społecznościowych przekazują materiały, zagadnienia,  notatki oraz prace domowe.
3) Uczniowie otrzymują oceny, które są wpisywane do dziennika elektronicznego i są podstawą do klasyfikowania. 
4) Formy aktywności ucznia, które podlegają ocenie: 
– ćwiczenia i karty pracy
– sporządzanie notatek
– wypowiedzi pisemne
– wykonywanie prac plastycznych i technicznych
– wykonywanie prezentacji multimedialnych
– testy na dostępnych platformach
– w przypadku kiedy zajęcia odbywają się w formie wideokonferencji ocenie podlegają również ustne odpowiedzi uczniów.
5) Każdy nauczyciel ustala następujące zasady:
– treść i zakres prac uczniów
– kryteria oceny
– termin wykonania zadania
-w jakiej formie będzie przekazana nauczycielowi informacja zwrotna o wykonanym zadaniu 
6) Ilość dopuszczalnych ocen cząstkowych do wystawienia w tygodniu:
a) dla przedmiotów, dla których przewidziano 4- 5 h lekcyjne, nie więcej niż 2 oceny w ciągu tygodnia,
b) dla przedmiotów, dla których przewidziano 2-3 h lekcyjne, nie więcej niż 1 ocena  w tygodniu,
c) dla przedmiotów, dla których przewidziano 1 h lekcyjną, nie więcej niż 1 ocena w ciągu 2 tygodni.
7) Oceny wpisywane do dziennika winny mieć opis, jaka aktywność ucznia została oceniona.
8) Ocena  zachowania ucznia będzie dokonana na podstawie  jego rzetelnego i systematycznego wykonywania prac, zadań i aktywności. 
 
10. Powyższe zasady dotyczą również realizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli. Plan zastępstw będzie ujęty w dzienniku elektronicznym.
 
11. Powyższe zasady dotyczą także realizacji nauczania indywidualnego z tą różnicą, że nauczyciel uzupełnia dziennik nauczania indywidualnego po powrocie do szkoły, a przesyła informacje na temat zrealizowanych tematów i treści.
 
12. Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego praktycznego prowadzi się wyłącznie w zakresie, w jakim z programu nauczania danego zawodu wynika możliwość realizacji wybranych efektów kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia.  Zaleca się aby nauczyciele zaproponowali pracę metodą projektu – nauczyciele przedmiotów zawodowych w grupie danego przedmiotu lub kierunku.
W przypadku uczniów będących młodocianymi pracownikami, zajęcia praktyczne zaplanowane do zrealizowania w okresie, w którym wprowadzono czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty, mogą być, w uzgodnieniu z pracodawcą, zrealizowane do końca roku szkolnego 2019/2020 lub w klasach programowo wyższych (na podstawie § 3.1 Rozp. MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).