Technik architektury krajobrazu z innowacją pedagogiczną


 

Informacja o zawodzie:

Zawód technika architektury krajobrazu jest obecnie zawodem poszukiwanym na europejskich rynkach pracy. Technik architektury krajobrazu zajmuje się zagospodarowaniem otoczenia człowieka przy wykorzystaniu środowiska naturalnego: rzeźby terenu i roślinności, a także architektury oraz elementów kulturowych danego miejsca. Celem jest podkreślenie różnorodności i piękna krajobrazu oraz stworzenie harmonijnej całości. Teren, który zagospodarowuje, może być ogrodem osoby prywatnej lub obszarem zieleni miejskiej czy dużą inwestycją urbanistyczną w centrum miasta.

Technik architektury krajobrazu  urządza, utrzymuje ogrody i tereny zieleni, konserwuje obiekty małej architektury i elementy wyposażenia  oraz wykonuje prace przy projektowaniu obiektów architektury krajobrazu takie jak: tarasy, schody ogrodowe, nawierzchnie, altany, podpory dla roślin . Organizuje i nadzoruje prace związane z urządzaniem i utrzymaniem obiektów architektury krajobrazu na terenie miast i obszarów wiejskich. Zajmuje się utrzymaniem szlaków turystycznych w parkach narodowych i parkach krajobrazowych. Technicy architektury krajobrazu należą do grupy poszukiwanych pracowników. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własną jednoosobową firmę w branży architektury krajobrazu.

Absolwent technikum architektury krajobrazu po ukończeniu szkoły będzie posiadać wiedzę i umiejętności z zakresu projektowania, wykonawstwa i pielęgnacji zarówno współczesnych jak i historycznych obiektów zielni. Uczeń przygotowywany jest także do zdobycia prawa jazdy kategorii T.

 

Szkoła zapewni Ci optymalne warunki do nauki:

Zajęcia prowadzą wykwalifikowani nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Posiadamy sale dydaktyczne – pracownie architektury krajobrazu wyposażone w sprzęt multimedialny, stanowiska komputerowe z niezbędnym oprogramowaniem, stoły kreślarskie, pomoce dydaktyczne rysunkowe, malarskie i florystyczne, sprzęt geodezyjny oraz bogaty zbiór literatury fachowej w postaci katalogów roślin, podręczników, albumów z branży ogrodniczej i szeroko pojętej architektury krajobrazu. Szkoła dysponuje ogrodem dydaktycznym przystosowanym do odbywania zajęć praktycznych terenowych. W ogrodzie zgromadzono kolekcję roślin ozdobnych z różnych grup siedliskowych: drzewa i krzewy iglaste, liściaste, rośliny miododajne, kwaśnolubne, skalne, kwiaty i sukulenty. Ogród wyposażony jest w ścieżkę przyrodniczo – edukacyjną, domek narzędziowy, szklarnię ogrodową i ściankę wspinaczkową. Posiadamy bogato wyposażony park maszynowy, maszyny i urządzenia ogrodnicze są niezbędne w czasie pracy w terenie przy pielęgnacji zieleni. Dbamy o Wasze bezpieczeństwo w czasie zajęć i przestrzegamy zasad BHP.. Zapewniamy Wam miejsce odbywania praktyk zawodowych w wyspecjalizowanych gospodarstwach ogrodniczych i szkółkarskich. Współpracujemy aktywnie  ze środowiskiem branżowym i bierzemy udział w konkursach, olimpiadach i festiwalach ogrodniczych i architektury krajobrazu, pokazach florystycznych, wycieczkach dydaktycznych, zawodowych. Uczniowie odbywają miesięczne zagraniczne praktyki zawodowe w ramach programu Erasmus+ w Wielkiej Brytanii i Hiszpanii, pracując w zabytkowych założeniach ogrodowych o randze międzynarodowej, np. Alhambra w Grenadzie.

 

Uzyskane kwalifikacje:

W toku nauki uczeń zdaje dwa egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie:

 • RL.21.  Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu
 • RL.22.  Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

 

Innowacja pedagogiczna w klasie technikum architektury krajobrazu „Elementy dekoratorstwa i projektowania 3D”

Innowacja ta dotyczyć będzie poszerzenia programu nauczania o nowe treści edukacyjne z zakresu aranżacji wnętrz i projektowania komputerowego 3D.
Realizowana będzie w klasie drugiej w wymiarze 30 godzin.

Głównym celam innowacji będzie:

 • poznanie zasad kreatywnego tworzenia aranżacji wnętrz
 • poszerzenie wiedzy z zakresu materiałoznawstwa i wzornictwa przemysłowego
  • poznanie zagadnień z zakresu teorii barw,światła i kompozycji plastycznej we wnętrzach
 • zdobycie nowych umiejętności związanych z techniczna obsługą programu SketchUp
 • wykorzystanie praktyczne programu SketchUp przy projektowani wnętrz i  ogrodów

 

Nauczane przedmioty zawodowe:

Przedmioty zawodowe w kształceniu teoretycznym:

 • Podstawy architektury krajobrazu
 • Urządzanie i pielęgnacja obiektów architektury krajobrazu
 • Rośliny ozdobne
 • Podstawy projektowania architektury krajobrazu
 • Język obcy zawodowy
 • Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej

Przedmioty zawodowe w kształceniu praktycznym:

 • Pracownia projektowania architektury krajobrazu
 • Pracownia urządzania i pielęgnacji obiektów architektury krajobrazu
 • Pracownia budowy i konserwacji obiektów małej architektury

Uczniowie naszej szkoły odbywają miesięczną praktykę zawodową w klasie trzeciej w wyspecjalizowanych gospodarstwach ogrodniczych i szkółkarskich. Szkoła przygotowuje ucznia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami). Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia technikum, może przystąpić do egzaminu maturalnego.

 

Cele i zadania zawodowe:

 Do podstawowych zadań technika architektury krajobrazu wykonującego prace w zakresie aranżacji terenów zieleni należy:

 • projektowanie, urządzanie i pielęgnowanie terenów zielni miast i obszarów wiejskich
 • nadzorowanie zabiegów pielęgnacyjnych w parkach i starodrzewach
 • produkowanie roślin ozdobnych i materiału szkółkarskiego
 • urządzanie i konserwacja obiektów małej architektury krajobrazu
 • wyznaczanie miejsc do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów, ogrodów tematycznych, pożytków dla zwierząt
 • posługiwanie się dokumentacja projektową w poszczególnych etapach urządzania i konserwacji terenów zieleni
 • dokonywanie wyboru drzew, krzewów, bylin, i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń
 • przygotowywanie receptury mieszanek podłoża, ziemi, torfu i nawozów mineralnych
 • rekultywowanie i waloryzacja terenów zdegradowanych
 • pielęgnowanie zieleni na osiedlach, w parkach i przed obiektami użyteczności publicznej
 • nadzorowanie przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników, usuwania konarów
 • prowadzenie doświadczeń i obserwacji w programach naukowo – badawczych
 • opracowywanie ekspertyz dendrologicznych, fitosocjologicznych, w zakresie ekologii i ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego
 • obsługiwanie sprzętu specjalistycznego  (kosiarki, zagęszczarki, pilarki, sprzęt geodezyjny, itp.)
 • wykonywanie inwentaryzacji dendrologicznych i analiz terenowych
 • prowadzenie ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)

Możliwość podjęcia pracy zawodowej:

Absolwent technikum architektury krajobrazu może być zatrudniony w:

 • przedsiębiorstwach, pod nadzorem których znajdują się tereny zieleni (ogrody, parki, skwery)
 • w biurach i instytucjach zajmujących się projektowaniem i zagospodarowaniem terenów zieleni
 • gospodarstwach szkółkarskich i lokalnych zakładach pielęgnacji zieleni
 • instytucjach z rozległymi terenami zieleni (np. sanatoria, ośrodki wypoczynkowe, osiedla mieszkaniowe)
 • ogrodniczych przedsiębiorstwach usługowych, zajmujących się urządzaniem, projektowaniem i pielęgnowaniem terenów zieleni
 • biurach i organizacjach społeczno – gospodarczych zajmujących się konserwacją i pielęgnacją terenów zieleni
 • zakładach pracy, w których posiadanie uprawnień do obsługi specjalistycznego sprzętu (np. pilarek spalinowych, wykaszarek, kosiarek, ciągnika) jest niezbędne do zatrudnienia na określonych stanowiskach
 • jako pracownik lub  prywatny przedsiębiorca (właściciel)
 • wydziałach architektury samorządów terytorialnych jako asystent projektanta
 • pracowniach architektury i urbanistycznych

Technik architektury krajobrazu ma możliwość podjęcia pracy w firmach zajmujących się aranżacją terenów zieleni, jak również prowadzić własną działalność gospodarczą.

W doborze i nauczaniu przedmiotów zawodowych – ze względu na specyfikę i zapotrzebowanie -szkoła kładzie duży nacisk nie tylko na wykształcenie umiejętności zawodowych, ale także na wykształcenie technika posiadającego umiejętności z zakresu aktywnego poszukiwania pracy, przygotowania materiałów budowlanych i roślin do zagospodarowania terenów zieleni.

 

Środowisko pracy technika architektury krajobrazu

Praca technika architektury krajobrazu odbywa się najczęściej na wolnym powietrzu, w różnych i zmiennych warunkach atmosferycznych, w różnych porach roku. Ponadto może pracować w szklarniach lub tunelach foliowych z dużą wilgotnością powietrza i wysoką temperaturą, w których produkowane są rośliny ozdobne. Technik architektury krajobrazu może również wykonywać niektóre czynności w pomieszczeniach biurowych i pracowniach architektonicznych o normalnych warunkach. Dodatkowo niejednokrotnie pracuje na stanowisku komputerowym, projektując ogrody, skwery, parki, place zabaw i inne obiekty architektury krajobrazu.