Egzamin maturalny


Egzamin maturalny

2018

 

Egzamin maturalny w 2018 roku będzie odbywał się w dwóch formułach:

  • NOWEJ” – dla absolwentów, którzy ukończą szkołę w 2018r. (tegorocznych uczniów klas 4) oraz absolwentów, którzy ukończyli szkołę w kwietniu 2017r. – deklaracja-1a_N 
  • STAREJ” – dla absolwentów, którzy ukończyli szkołę w latach 2006 – 2015 bez względu na to, czy przystąpili wcześniej do egzaminu, czy też będą przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy w maju 2018r. – deklaracja-1d_S.

Zdający przystępujący do egzaminu po raz pierwszy składają deklarację wstępną do 30 września.

W złożonych deklaracjach wstępnych możliwe jest dokonanie wielu zmian, lecz muszą być one wprowadzone jednorazowo. Po dokonaniu zmian, zdający potwierdza własnoręcznym podpisem, że złożył deklarację ostateczną, która jest wiążąca podczas egzaminu maturalnego. Ostateczny termin wprowadzenia zmian (złożenia deklaracji ostatecznej) upływa 7 lutego 2018r. Złożone we wrześniu deklaracje wstępne, w których nie wprowadzono zmian, w dniu 8 lutego 2018r. automatycznie stają się deklaracjami ostatecznymi.

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w latach 2006 – 2015 i chcą przystąpić ponownie do matury (poprawiając niezdany egzamin, podnosząc wcześniej uzyskany wynik, lub deklarując zdawanie nowego przedmiotu dodatkowego) mogą nie muszą składać deklaracji wstępnej – mogą złożyć deklarację ostateczną w terminie do 7 lutego 2018r.

 

Informacja na temat wnoszenia opłat za egzamin maturalny

Absolwenci, którzy:

  1. po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego
  2. przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku/latach zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu z tego przedmiotu

zobowiązani są do wniesienia opłaty w terminie od 2 stycznia do 7 lutego 2018 r. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty, art 44zzq ust. 3 [Dz.U. 2016 poz. 1943] Komunikat o sposobie wnoszenia opłat wraz z numerem konta zostanie zamieszczony na stronie www.oke.jaworzno.pl 2 stycznia 2018 r.

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2018 roku

 

Przydatne linki