Wyniki egzaminów maturalnych


Informacja dla absolwentów Technikum nr 12- Wyniki egzaminów maturalnych

9 lipca 2024r. od godz. 8:30 w serwisie ZIU udostępnione zostaną wyniki egzaminu maturalnego dla każdego zdającego. Należy wejść na stronę https://ziu.gov.pl, a następnie zalogować się wprowadzając login i hasło lub wybrać inny sposób logowania: profil zaufany, e-dowód lub bankowość elektroniczną.

Odbiór świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw przez absolwentów szkoły 9 lipca 2024r.  w godz. 12.00-15.00 w sekretariacie Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie. 

Egzaminy pisemne w terminie poprawkowym (20 sierpnia 2024r., wtorek, godz. 9.00) zostaną przeprowadzone w szkole, w której zdający przystąpił do egzaminu maturalnego w maju br. Warunkiem przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym jest złożenie Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym do Dyrektora szkoły przez uprawnionego absolwenta w terminie do 16 lipca 2024r. 

Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.