Technik inżynierii sanitarnej


 

Informacje o zawodzie

Technik inżynierii sanitarnej wykonuje i nadzoruje realizację zadań zawodowych związanych z montażem i eksploatacją instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, grzewczych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych oraz z utrzymuje sprawność urządzeń instalacyjnych, a także z buduje i eksploatacje sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, ciepłowniczą oraz węzły ciepłownicze. Wykonuje także prace związane z konserwacją, naprawą, modernizacją i rozbudową instalacji sanitarnych oraz sieci sanitarnych oraz lokalizacją i usuwaniem awarii. Wykonuje, zgodnie z instrukcją eksploatacji, okresowe przeglądy techniczne instalacji i urządzeń sanitarnych.

 

Możliwości zatrudnienia

Z uwagi na znaczną dynamikę rozwoju związaną z koniecznością zdobywania przez nowe budynki certyfikatów energooszczędności, obserwuje się znaczny wzrost zapotrzebowania na osoby posiadające tytuł technika inżynierii sanitarnej.

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • firmach instalacyjnych i budowlanych
 • firmach i instytucjach zajmujących się eksploatacją budynków
 • przedsiębiorstwach komunalnych
 • przedsiębiorstwach ciepłowniczych
 • przedsiębiorstwach wytwarzających ciepło i energię
 • przemyśle i przetwórstwie
 • chłodnictwie i klimatyzacji
 • biurach projektowych i konsultingowych

Absolwenci są przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

 

Nazwy przedmiotów

 • Materiałoznawstwo sieci komunalnych i instalacji sanitarnych
 • Zarys budownictwa
 • Kompetencje personalno-społeczne, organizacja małych zespołów
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Sieci i instalacje wodociągowe i kanalizacyjne
 • Sieci i instalacje gazowe
 • Sieci ciepłowniczych i instalacje grzewcze
 • Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne
 • Podstawy kosztorysowania
 • Kosztorysowanie
 • Rysunek techniczny
 • Stosowanie technik instalacyjnych – zajęcia praktyczne
 • Dokumentacja i organizacja robót wodociągowo-kanalizacyjnych
 • Dokumentacja i organizacja robót gazowniczych
 • Dokumentacja i organizacja robót ciepłowniczych i grzewczych
 • Dokumentacja i organizacja robót wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

 

Wyposażenie

Szkoła posiada pracownie komputerową, wyposażoną w oprogramowanie AutoCAD, dzięki któremu uczniowie zdobywają wiedzę praktyczną dotyczącą sporządzania dokumentacji technicznej dla instalatorów (wykonują projekty instalacji sanitarnych/kanalizacyjnych/kosztorysy robót instalacyjnych).

Ponadto placówka posiada własną pracownie dydaktyczną, wyposażoną w narzędzia (klucze, zgrzewarki, gwintownice, zaciskarki, nożyce do cięcia rur wielowarstwowych, gratownik wieloostrzowy, giętarki do rur, szczypce do rur, brzeszczoty itp.), materiały (tworzywa sztuczne, miedziane, stalowe), które wykorzystywane są podczas zajęć warsztatowych. ich uczestnicy wykonują również pilotażowe instalacje, makiety z uwzględnienie poszczególnych  instalacji. Uczniowie zarówno w cyklu miesięcznym jak i dniowym uczestniczą w praktykach, które odbywają się u przyszłych potencjalnych  pracodawców.

Osiągnięcia uczniów

Wyróżnienie w konkursie „Młody Instalator” organizowanym przez firmę Grundfos.

Celem konkursu jest zbudzenie u młodzieży zainteresowania nowoczesnymi technologiami stosowanymi w instalacjach sanitarnych i ciepłowniczych oraz nabycie przez uczniów umiejętności praktycznych z zakresu doboru, montażu i eksploatacji podstawowych elementów instalacji sanitarnych występujących w budynkach mieszkalnych. zwiększających ich konkurencyjność na rynku pracy.

Uczniowie biorą udział w konkursach i zawodach przedmiotowych.

Wysoka zdawalność egzaminów zawodowych w poszczególnych kwalifikacjach.

 

Miejsca odbywania praktyk

Kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest w odpowiednio wyposażonych pracowniach szkolnych, w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz u lokalnych pracodawców.

 

Wymagania dla uczniów rozpoczynających naukę w zawodzie

Praca w zawodzie technik inżynierii sanitarnej wymaga dobrej sprawności fizycznej, odporności na warunki pogodowe. Do wykonywania pracy preferowane są uzdolnienia techniczne i wyobraźnia przestrzenna. Praca ma charakter zespołowy, gdyż większość zadań wymaga ścisłego współdziałania i sprawnej wymiany informacji między poszczególnymi pracownikami. Uczeń powinien cechować się duża kulturą techniczną w pracy a także kulturą osobistą w odniesieniu do pracodawcy, współpracowników i klientów; mieć zaszczepioną cechę ciekawości i potrzeby poznawania nowych technologii.