Technik budownictwa


 

Informacje o zawodzie

Technik budownictwa organizuje, koordynuje i kontroluje wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych przez zespoły robocze. Posługuje się dokumentacją budowlaną. Opracowuje projekty organizacji budowy. Wykonuje pomiary niezbędne do prowadzenia robót w budownictwie. Sporządza przedmiary i obmiary robót. Prowadzi dokumentację budowy. Sporządza harmonogramy robót, zatrudnienia, pracy maszyn, dostawy, zużycia i zapasów materiałów. Specjalizuje się w sporządzaniu kosztorysów robót budowlanych.

Może też wykonywać i nadzorować organizację zadań zawodowych związanych z: zagospodarowaniem terenu budowy, montażem, użytkowaniem i demontażem rusztowań stosowanych podczas wykonywania robót budowlanych, organizowaniem i koordynowaniem prac związanych z wykonywaniem robót budowlanych w obiektach budowlanych.

Ze względu na różnorodność stanowisk pracy, różne jest środowisko, w którym pracuje technik budownictwa. Praca w tym zawodzie wykonywana jest wewnątrz budynku, ale również na wolnym powietrzu. Technik budownictwa prawie zawsze pracuje w zespole ludzi. W czasie wykonywania pracy współpracuje ze swoimi zwierzchnikami i nadzorem technicznym. Często kontaktuje się z inwestorami obiektów budowlanych. Zdecydowana większość techników budownictwa pracuje w firmach wykonawczych.

Na terenie budowy zagrożenie stwarzają m.in. wykopy, rusztowania, części ruchome maszyn budowlanych. Występują również uciążliwości pracy związane z warunkami atmosferycznymi (opady deszczu, śniegu, niskie i wysokie temperatury, wiatr). Dla prowadzących roboty ważna jest umiejętność nawiązywania kontaktów i bezkonfliktowego współdziałania ze współpracownikami.

 

Kształcenie zawodowe

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest na zajęciach praktycznych, które odbywają się w Technikum nr 12 im. Jana Pawła II oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Zadania realizowane podczas zajęć praktycznych:

 • wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych
 • koordynowanie prac związanych z wykonywaniem określonych robót budowlanych
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
 • organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych stanu surowego
 • organizowanie i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej
 • sporządzanie kosztorysów na roboty budowlane

 

Możliwości zatrudnienia:

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie między innymi:

 • przedsiębiorstwach budowlanych
 • w laboratoriach
 • w państwowych nadzorach budowlanych
 • w administracjach budynków
 • w biurach projektowych
 • w sklepach budowlanych
 • we własnej firmy budowlanej

Po nabyciu odpowiedniego stażu pracy możliwe jest uzyskanie uprawnień budowlanych i pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie np. kierowanie budową lub innymi robotami budowlanymi.

 

Nazwy przedmiotów zawodowych

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym:

 1. Stosowanie przepisów BHP w budownictwie
 2. Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów
 3. Podstawy działalności gospodarczej
 4. Język obcy zawodowy w budownictwie
 5. Rysunek techniczny
 6. Podstawy budownictwa
 7. Technologia robót konstrukcyjno-budowlanych
 8. Dokumentacja budowlana
 9. Podstawy konstrukcji budowlanych

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym:

 1. Wykonywanie robót konstrukcyjno-budowlanych
 2. Organizowanie i kontrolowanie robót konstrukcyjno-budowlanych – zajęcia praktyczne
 3. Kosztorysowanie robót konstrukcyjno-budowlanych
 4. Posługiwanie się dokumentacją budowlaną
 5. Praktyki zawodowe

 

Wyposażenie (środki dydaktyczne, jakie posiadamy dla danego kierunku kształcenia, czym szkoła dysponuje?)

 • klasopracownia komputerowa z oprogramowaniem do sporządzania kosztorysów robót konstrukcyjno-budowlanych,
 • sprzęt budowlany 


Aktualne zdjęcia sal – pracowni zawodowych


Osiągnięcia uczniów

 • Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych – organizator Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej- uczniowie naszej szkoły uczestniczą corocznie w tej olimpiadzie
 • Konkurs “Młody Mistrz Budownictwa” – organizator CKZiU Częstochowa – uczniowie uczestniczyli w II Edycji konkursu

Gdzie odbywają się praktyki 

 • Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Częstochowie,
 • “Włodar” Wiesław Włodarczyk s.j.
 • “Długosz” Firma budowlana Tomasz Długosz
 • Kobnext sp. z o.o. – kompleksowa obsługa budownictwa,
 • “STB” sp. z o.o.


Jakie mamy wymagania wobec ucznia, który chce rozpocząć naukę na danym kierunku.

Cechy, które powinien posiadać kandydat na przyszłego technika budownictwa:

 • umiejętność obliczania różnych zadań np. obliczanie zapotrzebowania materiałów budowlanych potrzebnych do wykonania robót budowlanych, obliczanie ilości mas ziemnych wykopu po budynek
 • interesowanie się nowymi technologiami wznoszenia budynków
 • interesowanie się starymi technologiami wznoszenia budynków przy pracach remontowych i konserwatorskich
 • umiejętność pracy zespołowej
 • umiejętność kierowania małym zespołem pracowników