Stypendium szkolne 2023/2024


STYPENDIUM 2023/2024
II transza

Wnioskodawcy, którym zostało przyznane stypendium szkolne
w roku szkolnym 2023/2024 i którzy złożyli w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej oświadczenie o sytuacji dochodowej, zobowiązani
są do dostarczenia faktur lub rachunków imiennych
do 7.06.2024 do godz. 12.00
w szkole, do której uczęszcza uczeń lub w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 2.
Zgodnie z załączonym wykazem wydatków kwalifikowanych w roku
szkolnym 2023/2024 w II semestrze obowiązują imienne faktury
i rachunki za okres: od stycznia 2024 r. do czerwca 2024 r.
Wszelkich dodatkowych informacji w przedmiotowej sprawie udzielą
pracownicy Sekcji Usług Środowiskowych, Zespół ds. Wsparcia Dzieci
i Młodzieży pod nr tel. (34) 372-42-20