Stypendium – informacje


Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie informuje, iż ruszyła procedura związana z uruchomieniem drugiej transzy stypendium szkolnego dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021 za okres od stycznia 2021r. do czerwca 2021r.

Podstawą przyznania pomocy w formie stypendium szkolnego w drugim półroczu roku szkolnego 2020/2021r. jest posiadanie dochodu nie przekraczającego kryterium dochodowego tj. 528,00zł  na osobę w rodzinie w myśl art. 8 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004r. z późniejszymi zmianami oraz wystąpienie przynajmniej jednej z okoliczności zawartej w art.7 cytowanej ustawy.

W związku z powyższym wnioskodawcy winni złożyć oświadczenie dotyczące sytuacji finansowej rodziny w placówce szkolnej, do której uczęszcza uczeń.

Wspomniane oświadczenie jest podstawą wydania decyzji administracyjnej, przyznającej pomoc w postaci stypendium szkolnego w terminie 

do 21 maja 2021r. 

Informujemy ponadto, że:

zgodnie z załączonym Wykazem wydatków kwalifikowanych w roku szkolnym 2020/2021w II semestrze, obowiązują imienne faktury i rachunki za okres: 

od stycznia 2021r. do czerwca 2021r.

Należy dostarczyć je do szkoły w terminie do 7.06.2021r.

Oświadczenie