Rekrutacja na staż w Hiszpanii


 

 

 

 

Zespół Szkół Technicznych

ogłasza nabór do projektu mobilności

 

„Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty”

POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049262

 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER w ramach projektu  “Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego“.

 

REGULAMIN REKRUTACJI

 

 1. Celem projektu jest:
 • podniesienie efektywności kształcenia oraz poziomu kompetencji  zawodowych, społecznych i językowych uczestników ze szczególnym uwzględnieniem ich znaczenia na rynku pracy
 • zdobycie praktyki w urządzaniu i pielęgnacji ogrodów publicznych i historycznych w warunkach hiszpańskich
 • zdobycie doświadczenia zawodowego w hiszpańskim przedsiębiorstwie z branży energetyki odnawialnej, budownictwa i inżynierii sanitarnej
 • eliminacja barier społecznych, komunikacyjnych i finansowych oraz umożliwienie uczestnikom rozwoju osobistego w zakresie komunikacji międzykulturowej
 • wzmacnianie międzynarodowego wymiaru szkolenia zawodowego oraz podniesienie atrakcyjności nauczania poprzez ofertę ciekawego programu praktyk

 

 1. I etap projektu obejmuje organizację miesięcznych praktyk w Walencji (Hiszpania) w październiku 2019 dla 8 uczniów technikum budownictwa, 4 uczniów technikum inżynierii sanitarnej oraz 4 uczniów technikum energetyki odnawialnejw Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie. Miejscem praktyk będą firmy zajmujące się montażem instalacji sanitarnych, grzewczych, kanalizacyjnych i wentylacyjnych, firmy zajmujące się technologiami energii odnawialnych oraz firmy budowlane. Rekrutacją objęci są uczniowie klasII i III 2018/2019.

 

UWAGA: pierwszeństwo w naborze mają uczniowie, którzy nie uczestniczyli jeszcze w praktykach zagranicznych.

 

 1. Dofinansowanie projektu pokrywa:
 • zakwaterowanie w siedzibie organizacji przyjmującej;
 • pełne wyżywienie (3 posiłki dziennie);
 • ubezpieczenie;
 • transport do miejsca stażu (przelot oraz dojazd na lotnisko) oraz transport lokalny
 • przygotowanie pedagogiczno – językowe (kurs języka angielskiego, kurs podstaw języka hiszpańskiego, 10 godzin zajęć z przedmiotów zawodowych, 2 godziny zajęć z pedagogiem i 3 godziny warsztatów na temat tworzenia CV)
 • program kulturowy, obejmujący wycieczki tematyczne i krajoznawcze do znaczących obiektów kulturowych.

 

 1. Wymagania dla uczestników:
 • co najmniej komunikatywna znajomość języka  angielskiego
 • wysokie kompetencje zawodowe
 • predyspozycje osobowościowe, odporność na stres oraz wysoka kultura osobista

 

 1. Szczegółowe kryteria rekrutacji:

 

 1. średnia ocen końcoworocznych (świadectwo) – maksymalnie 10 pkt
 2. oceny końcoworoczne z przedmiotów zawodowych – maksymalnie 10 pkt
 3. ocena końcoworoczna z języka angielskiego – maksymalnie 10 kt
 4. oceny na półrocze – rok szkolny 2018/2019 – maksymalnie 10 pkt
 5. test pisemny z przedmiotów zawodowych(50% punktów na zaliczenie) –  maksymalnie 50 pkt
 6. rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego (50% punktów na zaliczenie) – maksymalnie 40 pkt
 7. wyniki rozmowy z pedagogiem szkolnym, która określi psychologiczne predyspozycje kandydatów do uczestnictwa w stażu – maksymalnie 5 pkt
 8. informacje dotyczące zachowania ucznia otrzymane od wychowawcy klasy –maksymalnie 5 pkt
 9. frekwencja ( powyżej 65 % obecności w I semestrze roku szkolnego 2018/2019) –maksymalnie 10 pkt
 10. praca i zaangażowanie na rzecz szkoły – ocena dyrektora ZST – maksymalnie 10 pkt

      RAZEM: 160 pkt 

 

Kandydaci mają obowiązek przystąpienia do wszystkich etapów rekrutacji.

 

 1. Z grupy osób z najwyższą punktacją wybranych zostanie 16 uczestników (planowany podział zawodowy: 8 osób z klas TB, 4 osoby z klas TIS i 4 osoby z klas TEO). Pozostałe osoby, które przejdą pomyślnie rekrutację znajdą się na liście rezerwowej w kolejności według uzyskanej liczby punktów. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w czasie rekrutacji pierwszeństwo mają: sieroty, kandydaci o ukierunkowanych i udokumentowanych zdolnościach, uczniowie posiadający trudną sytuację materialną lub rodzinno-socjalną. Ostateczna lista uczestników oraz ewentualna lista rezerwowa zostanie ustalona przez Komisję Rekrutacyjną w składzie: Zespół Projektowy (koordynator projektu oraz nauczyciele przedmiotów zawodowych – współautorzy projektu), nauczyciele języka angielskiego, pedagog szkolny, wychowawcy klas objętych rekrutacją, Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych.Wyniki poszczególnych etapów rekrutacji wraz z uzasadnieniem będą do wglądu dla kandydatów. Kandydat będzie miał 7 dni na odwołanie się od wyniku. W ramach procedury odwoławczej komisja rekrutacyjna będzie analizować ponownie wynik kandydata i wyda ostateczną decyzję na piśmie.

 

 1. Uwaga: Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestników z listy po zakończeniu rekrutacji w przypadku:
 • licznych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach przygotowujących do wyjazdu
 • niewypełniania obowiązku nauki (wagary)
 • problemów wychowawczych
 • nieklasyfikowania lub ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego 2018/2019

 

Uczestnik wykreślony z listy po rozpoczęciu kursu językowego zostanie obciążony finansowo za zajęcia, które już się odbyły. Uczestnik wykreślony z listy po rezerwacji biletów lotniczych zostanie obciążony kosztami przebukowania biletu. Wyjątki – udokumentowane problemy zdrowotne.

 

 1. Terminy rekrutacji oraz materiały pomocnicze.

    Marzec 2019– analiza średniej ocen kandydatów

                          – rozmowa kwalifikacyjna z języka angielskiego

                          – testy z przedmiotów zawodowych

JĘZYK ANGIELSKI – ZAGADNIENIA DO REKRUTACJI

PRZEDMIOTY ZAWODOWE – ZAGADNIENIA DO REKRUTACJI TB TIS TO

                           – konsultacje z pedagogiem szkolnym i wychowawcami

    Kwiecień 2019– ustalenie listy rankingowej i ogłoszenie wyników rekrutacji.

   UWAGA: terminy oraz miejsce egzaminów zostaną podane w ostatnim tygodniu lutego.

 

 1. Zgłoszenia kandydatów w postaci wypełnionego FORMULARZA REKRUTACYJNEGO przyjmują nauczyciele przedmiotów zawodowych do dnia 1 marca 2019roku.