Rekrutacja do projektu “Czas na staż”


Ogłasza się nabór uczestników/uczestniczek do udziału w projekcie pn. „Czas na staż” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+, Program Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027, Priorytet FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, Działanie FESL.06.03-Kształcenie zawodowe.
Celem głównym projektu jest wsparcie równego dostępu do dobrej jakości kształcenia w 16 technikach i szkołach branżowych I stopnia w Częstochowie poprzez uzyskanie doświadczenia i nabycie umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie w trakcie uczestnictwa w stażach uczniowskich przez 957 uczniów/uczennic (342 kobiety i 615 mężczyzn), w tym uczniów/uczennic ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w okresie realizacji projektu tj. 01.01.2024-31.08.2027 r. W ramach projektu planowana jest organizacja staży uczniowskich w wymiarze 150h/osobę dla uczniów/uczennic z 44 kierunków kształcenia.
Projekt przewiduje organizację staży uczniowskich u pracodawców dla uczniów/uczennic, niebędących młodocianymi pracownikami, z częstochowskich techników i szkół branżowych I stopnia.

Udział w Projekcie jest bezpłatny – koszty związane z realizacją form wsparcia współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Wypełnione prawidłowo dokumenty aplikacyjne tj.: formularz zgłoszeniowy do udziału w projekcie, rekomendację wychowawcy/czyni, ankietę motywacyjną oraz 2 klauzule informacyjne dot. przetwarzania danych osobowych uczestników/czek projektu należy złożyć u szkolnych koordynatorów/ek projektu.
Formularz zgłoszeniowy do projektu (załącznik nr 2 do Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie) należy wypełnić online na stronie internetowej pod adresem: https://rekrutacjaczasnastaz.czestochowa.um.gov.pl/index.php/298431 wysłać, a następnie wydrukować, podpisać i złożyć wraz z pozostałymi dokumentami rekrutacyjnymi u szkolnych koordynatorów/ek projektu.

Rekrutacja do projektu będzie prowadzona w terminie od 11 do 27 marca 2024 r.

Szczegółowych informacji na temat rekrutacji udziela szkolny koordynator projektu Pan Witold Ambicki.

Zapraszamy uczniów do rekrutacji w projekcie “Czas na staż” oraz zapoznania się z poniższymi dokumentami rekrutacyjnymi.

Załączniki: