Regulamin rekrutacji 2022/2023


REKRUTACJA DO KLAS I W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

 

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH

 

Nabór elektroniczny 

 

https://slaskie.edu.com.pl/

Regulamin rekrutacji

regulamin rekrutacji

 

Wzór teczki

Zalacznik_nr_1_Wzor_teczki

 

Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Technicznych

w Częstochowie

na rok szkolny 2022/2023 dla absolwentów szkół podstawowych

 

Podstawa prawna:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082)
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737) 
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświatyw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
  (Dz. U. poz. 493 ze zm.).
 • Decyzja Śląskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 stycznia 2022 roku WE-KZ.537.3.2022.

 

Planowane oddziały w roku szkolnym 2022/2023

 

Technikum nr 12 im. Jana Pawła II

Zawód Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacyjnym Przedmioty realizowane w rozszerzeniu
Technik budownictwa język polski, matematyka, technika, informatyka historia sztuki
Technik budownictwa 

Działania innowacyjne: Poznanie specyfiki budownictwa wojskowego,  elementów renowacji i rekonstrukcji militarnej 

język polski, matematyka, plastyka, informatyka historia sztuki
Technik architektury krajobrazu język polski, matematyka, biologia, technika biologia
Technik inżynierii sanitarnej język polski, matematyka, technika, informatyka język angielski
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej język polski, matematyka, geografia, technika język angielski
Technik informatyk język polski, matematyka, technika, informatyka język angielski

 

Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 10 im. Jana Pawła II

 

Zawód Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacyjnym
Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie język polski, matematyka, technika, informatyka
Monter sieci i instalacji sanitarnych język polski, matematyka, technika, informatyka

Nauczane języki obce:

W Technikum: język angielski – kontynuacja, język niemiecki – od podstaw

W Szkole Branżowej I Stopnia: język angielski 

 

 

Terminy postępowania rekrutacyjnego

 

Etap I od 16 maja 2022 r. do 20 czerwca 2022 r. do godz. 15.00

 1. Wniosek podpisany przez co najmniej jednego Rodzica lub prawnego Opiekuna – wydrukowany z systemu elektronicznej rekrutacji lub wypełniony w wersji elektronicznej, podpisany profilem zaufanym. 
 2. Opinia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub inna dotycząca problemów zdrowotnych;
 3. Oświadczenie o wielodzietności w rodzinie podpisane przez Rodzica/Opiekuna prawnego – załącznik nr 2;
 4. Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka – załącznik nr 3.

Etap II od 24 czerwca do 13 lipca do godz.15.00

 1. Kopie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, poświadczone przez dyrektora szkoły, którą kandydat ukończył.

Wydawanie skierowań na badania lekarskie

Etap III od 21 lipca do 28 lipca do godz. 15.00

 1. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty;
 2. Oświadczenie woli podjęcia nauki – załącznik nr 4;
 3. Trzy zdjęcia –  podpisane na odwrocie;
 4. Karta zdrowia; 
 5. Zaświadczenie lekarskie (wydane na podstawie skierowania wydanego przez szkołę) o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie .W przypadku braku możliwości przedłożenia odpowiednio zaświadczenia lub orzeczenia rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły do dnia 25 lipca 2022 r. do godziny 15.00 –załącznik 5.

 

Pliki do pobrania