Ogłoszenie wyników rekrutacji ERASMUS 

WYNIKI REKRUTACJI

do I etapu projektu mobilności

„Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty”

nr POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049262

realizowanego w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie

 

 

Informujemy, że wyniki są dostępne w sekretariacie. Ze względu na RODO będą przekazywane kandydatom indywidualnie.

 

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji:

– pierwszeństwo w naborze mieli uczniowie, którzy nie uczestniczyli jeszcze w praktykach zagranicznych;

– kandydat ma 7 dni na odwołanie się od wyniku;

– Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wykreślenia uczestników z listy po zakończeniu rekrutacji w przypadku licznych nieusprawiedliwionych nieobecności na zajęciach przygotowujących do wyjazdu, niewypełniania obowiązku nauki (wagary), problemów wychowawczych, nieklasyfikowania lub ocen niedostatecznych na koniec roku szkolnego 2018/2019.

W czerwcu odbędzie się obowiązkowe zebranie dla uczestników i ich rodziców/opiekunów, na którym nastąpi podpisanie umów oraz przekazanie informacji organizacyjnych.

W najbliższych dniach uczestnicy zostaną poinformowani o terminach pierwszych zajęć obowiązkowego przygotowania językowego. Harmonogram zajęć zostanie ustalony z prowadzącymi je nauczycielami.

Gratulujemy!