Instrukcja postępowania podczas egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie


W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid – 19, uczniowie i nauczyciele zgłaszają się do Ośrodka Egzaminacyjnego o określonej godzinie i poruszają się w wyznaczonych sektorach.

I. Podział szkoły na Sektory

Sektor A wejście główne.

Sektor B wejście od strony sali gimnastycznej.

Sektor A rozdziela się na wejście schodami A którymi wchodzą absolwenci piszący egzamin w salach: 41,40,43,38 oraz w sali 7 na parterze oraz   na schody B którymi wchodzą absolwenci piszący egzamin w salach: 30,31,34, 35,36,22.

 

II. Przydział klas do poszczególnych sal egzaminacyjnych

08.06.2020r (poniedziałek) godz. 9.00

Język polski (poziom podstawowy)

 1. Klasa IV Tbm (14 zdających) sala 34
 2. Klasa IV TB (21 zdających) i klasa IV A/B(22 zdających)suma 43 osobysala gimnastyczna 
 3. Klasa IV TO/TUS (22 zdających) sala 40
 4. Klasa IV TAK (20 zdających) sala 7
 5. Absolwenci (10 osób plus 1 zdający stara matura) sala 31

godz. 14.00

 1. Język polski (poziom rozszerzony) (15zdających) 13 + 2 absolwentów sala 36

 

09.06.2020r.(wtorek) godz. 9.00

Matematyka (poziom podstawowy)

 1. Klasa IV Tbm (14 zdających) sala 34
 2. Klasa IV TB (21zdających) i klasa IV A/B ( 22 zdających) suma 43 osoby sala gimnastyczna
 3. KlasaIV TO/TUS (22 zdających) sala 7
 4. Klasa IV TAK (20 zdających)sala 40
 5. Absolwenci (15 osób) sala 31
 6. Absolwenci (14 osób) sala 36

 

10.06.2020r.(środa) godz. 9.00

Język angielski (poziom podstawowy)

 1. Klasa IV Tbm (14 zdających) sala 34
 2. Absolwenci (12 osób) nowa  sala 31
 3. Klasa IV TB (21 zdających) sala 40
 4. Klasa IV A/B (21zdających) sala 7
 5. Klasa IV TUS (10 osób) sala 36
 6. Klasa IV TO (12 osób) sala 30
 7. Klasa IV TAK (20 zdających) sala 41
 8. Absolwent (1zdający stara matura) sala 38

godz. 14.00

Język angielski (poziom rozszerzony)

 1. Klasa IV Tbm(11 osób) i klasa IV Tb (3 osoby)suma 14 zdających sala 40
 2. Klasa IV A/B (14zdających) sala 36
 3. Klasa IVTO/TUS (10 osób) sala 30
 4. Klasa IV TAK(15 zdających i 2 absolwentów nowa matura) suma 17 zdających sala 7

 

15.06.2020r. (poniedziałek) godz. 9.00

Matematyka (poziom rozszerzony)

 1. (5 zdających ) sala 34Przewodniczący:Ewelina Twardowska-Mucha, Członek: Jolanta Biel

 

16.06.2020r.(wtorek)

 1. Biologia (poziom rozszerzony) godz. 9.00 (12 zdających i 1 absolwent suma 13 zdających) sala 34
 2. Wiedza o społeczeństwie (poziom rozszerzony) godz.14.00 (2 zdających) sala 34

 

17.06.2020. (środa) godz.9.00

 1. Chemia (poziom rozszerzony) (2 zdających) sala 34
 2. Informatyka (poziom rozszerzony) godz.14.00 (2 zdających) Sala 22

 

18.06.2020r.(czwartek) godz.9.00 

 1. Język niemiecki (poziom podstawowy) (1 zdający) sala 34

 

19.06.2020r.(piątek) godz. 9.00

 1. Geografia (poziom rozszerzony) (30 zdających plus 1 absolwent) sala gimnastyczna

 

godz. 14.00 Historia sztuki (poziom rozszerzony)

 1. IV TB (20 zdających)sala 40
 2. IV Tmu+ IV A/B + IV TAK (20 zdających)sala 7

 

24.06.2020r. (środa)

godz.9.00

Fizyka (poziom rozszerzony) (4 zdających) sala 31

 

godz. 14.00

Historia (poziom rozszerzony) (6 zdających plus 1 absolwent ) sala 31

 

III. Wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających, oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu

 • Po wejściu do szkoły każdy zdający dezynfekuje ręce płynem do dezynfekcji
 •  Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających lub po podejściu zdających do stanowiska egzaminacyjnego w przypadku EPKwZ i EZ. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2. wychodzi do toalety
  3. podchodzi do niego egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni (w części praktycznej EPKwZ i EZ)
  4. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu, specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej powinni mieć zakryte usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 • Przewodniczący lub Członek Zespołu Nadzorującego w obecności zdającego losują numer stolika przy którym będzie siedział zdający.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Jeżeli szkoła zdecyduje o zapewnieniu np. przyborów piśmienniczych albo kalkulatorów rezerwowych dla zdających – konieczna jest ich dezynfekcja (por. pkt 3.16.). W przypadku materiałów jednorazowych, których zdający nie zwracają, dezynfekcja nie jest konieczna. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 • Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 • W przypadku części praktycznej EPKwZ i EZ egzaminatorzy obserwujący przebieg pracy zdających i podchodzący do kolejnych stanowisk egzaminacyjnych muszą podczas wykonywania tych czynności mieć zakryte usta i nos.

 

Szczegółowe rozwiązania techniczne związane z organizacją pracy zdających, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa

1)    Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać
ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później
niż do 29 maja 2020 r.
 

 • Członkowie zespołu nadzorującego oraz inne osoby zaangażowane w przeprowadzanie egzaminu, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa za pomocą maseczki, powinni – kiedy jest to konieczne – używać przyłbicy, która nie utrudnia oddychania.
 • W przypadku EG, EM, EPKwZ oraz EZ zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, sesjami lub zmianami egzaminu, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 • Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia, jeżeli zapewniona jest odpowiednia przestrzeń.

 

IV. Przydział sal dodatkowych

 • Sala 9 szatnia dla uczniów piszących egzamin w salach: 7,30,31,34,35,36
 • Sala 37 szatnia dla uczniów piszących egzamin w salach: 38,40,41
 • Sala 15 szatnia dla uczniów piszących egzamin w sali gimnastycznej i sali 22
 • Sala 14 szatnia dla nauczycieli powołanych do komisji egzaminacyjnej z Zespołu Szkół im. Jana Kochanowskiego
 • Sala 23 izolatka