Informacja dla maturzystów


W dniach 4,5,6 maja na egzamin maturalny obowiązywać będzie wejście do szkoły w następujący sposób :

– głównym wejściem wchodzą klasy IV TAK , IV Tmu oraz absolwenci z lat ubiegłych( sala 41).

– wejściem od sali gimnastycznej wchodzą klasy IV TB, IV TT oraz absolwenci z lat ubiegłych( sala 30,36).

W pozostałe dni wszyscy wchodzą wejściem głównym.

We wszystkie dni matury obowiązuje zakaz parkowania samochodów maturzystów na parkingach szkolnych.

Na egzamin  należy zgłaszać się o następujących godzinach:

– klas IV TAK  – 8.10

– klasa IV T mu – 8.20

– klasa IV TB – 8.10

– klasa IV TT – 8.20

– absolwenci lat ubiegłych – 8. 30

Wytyczne dotyczące środków ochrony osobistej zdających, oraz innych osób biorących udział w organizowaniu i przeprowadzaniu egzaminu

 • Po wejściu do szkoły każdy zdający dezynfekuje ręce płynem do dezynfekcji
 • Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających . Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 • Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 • podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
 • wychodzi do toalety
 • kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 • Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, członkowie zespołu nadzorującego, obserwatorzy i inne osoby uczestniczące w przeprowadzaniu egzaminu,
  specjaliści z zakresu niepełnosprawności, nauczyciele wspomagający, podczas poruszania się po sali egzaminacyjnej zobowiązani są zakrywać usta i nos. Mogą odsłonić twarz, kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 • Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet
  po zajęciu miejsca przy stoliku egzaminacyjnym (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 • Przewodniczący lub Członek Zespołu Nadzorującego w obecności zdającego losują numer stolika przy którym będzie siedział zdający.
 • Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.

Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.

Przydział sal dodatkowych:         

 • Sala 9 – szatnia dla uczniów piszących egzamin w salach:  7, 40, 43
 • Sala 34 – szatnia dla uczniów piszących egzamin w salach:31,35,30
 • Sala 37 – szatnia dla uczniów piszących egzamin w salach: 41,36 .