Rekrutacja 2018/2019


Rekrutacja 2018/2019

 • w Technikum Nr 12 w zawodzie:
 1. technik architektury krajobrazu 
 2. technik budownictwa 
 3. technik inżynierii sanitarnej 
 4. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
 5. technik robót wykończeniowych w budownictwie 
 6. technik renowacji elementów architektury 
 • w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 10 w zawodzie:
 1. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
 2. monter sieci, instalacji sanitarnych 
 3. operator maszyn i urządzeń odlewniczych 
 4. dekarz 
 5. cieśla 
 6. murarz-tynkarz 
 7. betoniarz-zbrojarz 

 

Kryteria rekrutacji obowiązujące w Zespole Szkół Technicznych                  

w Częstochowie, Al. Jana Pawła II 126/130

w roku szkolnym 2018/2019

w Technikum Nr 12 im. Jana Pawła II

i Branżowej Szkole I Stopnia Nr 10 im. Jana Pawła II

opracowane na podstawie Decyzji Śląskiego Kuratora Oświaty

Nr OA-OR.110.1.2.2018 z dnia 31.01.2018 r.

w sprawie terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych ( z wyjątkiem szkół policealnych oraz liceów ogólnokształcących dla dorosłych), klasy pierwszej trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U.z 2016r. poz.1943,1954.1985 i 2169 oraz z 2017r. poz.60 )oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego , czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia , dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum. (Dz.U.z 2017r. poz.586).

Rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 w szkołach ponad gimnazjalnych prowadzona będzie w formie elektronicznej – szczegóły na stronie www.slaskie.edu.com.pl. Każdy uczeń kończący gimnazjum może zadeklarować chęć kontynuowania nauki w dowolnej ilości oddziałów                        w każdej z trzech wybranych przez siebie szkół. Uczniom spoza Częstochowy, którzy nie mają dostępu do Internetu dane wprowadza do systemu administrator urzędujący w szkole (pok. nr 12)

 

I. Dokumentacja:

       Kandydat składa wymienione poniżej dokumenty w białej teczce opisanej według wzoru – załącznik nr 1 (wypełniony i wydrukowany załącznik nr 1 należy nakleić na pierwszą stronę teczki.)

 1. Podanie z potwierdzeniem zgody rodziców lub prawnych opiekunów – wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji.
 2. Oświadczenie kandydata z zaznaczeniem języka obcego wiodącego (poziom rozszerzony) realizowanego w gimnazjum- załącznik nr 2
 3. Trzy zdjęcia – podpisane na odwrocie.
 4. Oświadczenie o wielodzietności w rodzinie podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego- załącznik nr 3.
 5. Karta zdrowia – dostarczyć z oryginałami.
 6. Kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył.
 7. Umowa o pracę lub zaświadczenie od pracodawcy o zamiarze zawarcia umowy o pracę w celu nauki zawodu z dniem 1 września 2017 r. (dotyczy uczniów – pracowników młodocianych) zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia
  2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu ( Dz. U. z 2010 r. Nr 244, poz. 1626), rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (Dz. U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.) i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie przypadków, w których wyjątkowo jest dopuszczalne zatrudnienie młodocianych, którzy nie ukończyli gimnazjum, osób nie mających 16 lat, które ukończyły gimnazjum oraz osób nie mających 16 lat, które nie ukończyły gimnazjum (Dz. U. z 2002 r. Nr 214, poz.1808).
 8. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich (Dz. U z 2010 r. Nr 155, poz. 1045). Niedostarczenie ww. zaświadczenia w terminie określonym przez szkołę będzie skutkować skreśleniem kandydata z listy przyjętych kandydatów.
 9. Zainteresowani kandydaci dołączają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej w przypadku kandydatów niepełnosprawnych.

II. Termin składania dokumentów:

od 18 maja 2018 r. do 18 czerwca 2018 r.

Technikum nr 12 im. Jana Pawła II

Zawód

Zajęcia edukacyjne

-Technik budownictwa język polski, matematyka, zajęcia techniczne,

informatyka

-Technik budownictwa

Innowacja pedagogiczna:

Poznanie specyfiki budownictwa wojskowego,   elementów renowacji i rekonstrukcji militarnej

język polski, matematyka, plastyka, informatyka
-Technik architektury krajobrazu język polski, matematyka , biologia, zajęcia techniczne
-Technik inżynierii sanitarnej język polski, matematyka, zajęcia techniczne,

informatyka

-Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej język polski, matematyka, geografia ,zajęcia techniczne
Technik robót wykończeniowych w budownictwie język polski, matematyka, plastyka, informatyka
Technik renowacji elementów architektury język polski, matematyka, plastyka, informatyka

 

Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 10 im. Jana Pawła II

Zawód

Zajęcia edukacyjne

– Monter zabudowy i robót    wykończeniowych w budownictwie

– Monter sieci i instalacji sanitarnych

-Dekarz

– Cieśla

– Murarz-Tynkarz

– Operator maszyn i urządzeń odlewniczych

– Betoniarz-zbrojarz

język polski

matematyka

zajęcia techniczne

informatyka

Szkoła zapewnia praktykę zawodową i zajęcia praktyczne w każdym zawodzie.

III. Wyniki egzaminu gimnazjalnego przestawione w procentach przelicza się następująco:

 1. język polski – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
 2. historia i wiedza o społeczeństwie- 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
 3. matematyka – 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
 4. przedmioty przyrodnicze- 0,2 punktu za każdy uzyskany procent
 5. język obcy nowożytny na poziomie podstawowym- 0,2 punktu za każdy uzyskany procent

IV. Punkty za oceny z zajęć edukacyjnych przelicza się następująco:

 1. Ocena celująca – 18 pkt.
 2. Ocena bardzo dobra – 17 pkt.
 3. Ocena dobra – 14 pkt.
 4. Ocena dostateczna – 8 pkt.
 5. Ocena dopuszczająca – 2 pkt.

V. Za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem kandydat otrzymuje 7 pkt.

VI. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

 1. Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego- przyznaje się 10 punktów
 2. Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 pkt.
 3. Tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego- przyznaje się 5 pkt.

VII. Za uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 1. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów
 2. Dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów
 3. Dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
 4. Tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów
 5. Tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów
 6. Tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty.

VIII. Za uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. VI i VII, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły na szczeblu:

 1. Międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty
 2. Krajowym – przyznaje się 3 punkty
 3. Wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty
 4. Powiatowym- przyznaje się 1 punkt.

IX. W przypadku, gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, maksymalna liczna punktów możliwych do uzyskanie za wszystkie osiągnięcia wynosi 18pkt.

X. Za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

XI. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskane z:

 • języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów
 4. dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
 • historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaj się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2.

 • biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:
 1. celującym – przyznaje się po 20 pkt.
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaj się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty,

oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4.

 • języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu ;
 1. celującym – przyznaje się 20 punktów,
 2. bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów ,
 3. dobrym – przyznaje się 13 punktów
 4. dostatecznym – przyznaje się 8 punktów ,
 5. dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty ,

XII. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

 1. celującym – przyznaje się po 20 punktów
 2. bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,
 3. dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
 4. dostatecznym – przyznaj się po 8 punktów,
 5. dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

XIII. W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, przelicza się na punkty, w sposób określony w pkt.XI, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych,                  z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

XIV. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwość wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

XV. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą. Wymienione kryteria mają jednakową wartość.

XVI. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w wyniku postępowania rekrutacyjnego brana będzie pod uwagę średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych uzyskanych przez kandydata na świadectwie ukończenia gimnazjum.

XVII. Do wszystkich oddziałów Technikum nr 12 im .Jana Pawła II przyjmowani są kandydaci, którzy w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskali co najmniej 60 punktów. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału w kolejności zgodnej z liczbą punktów.

XVIII. Szczegółowe terminy rekrutacji:

Lp.

Czynności Terminy postępowania rekrutacyjnego

Terminy postępowania uzupełniającego

1. Składania wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.  

Od 18 maja 2018r.-

do 18 czerwca 2018r.

 

Od 13 lipca 2018r.-

do 17 lipca 2018r.

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponad gimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego  

Od 22 czerwca 2018r.-

do 26 czerwca 2018r.

 

 

————————–

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej, trzyletniej branżowej szkoły I stopnia, dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym ( w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art. 20 ust. 7 ustawy o systemie oświaty)  

 

 

Do 5 lipca 2018r.

 

 

Do 9 sierpnia 2018r.

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

 

 

   6 lipca 2018r.

 

10 sierpnia 2018r.

5. Potwierdzanie przez rodzica kandydata/kandydata pełnoletniego woli uczęszczania do wybranej szkoły- przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu  

Od 6 lipca 2018r.-

do 12 lipca 2018r.

 

Do 13 sierpnia 2018r.

6. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły 13 lipca 2018r. 14 sierpnia 2018r.
7. Terminy określone w ustawie o systemie oświaty i ustawie Prawo oświatowe Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

XIX. W roku szkolnym 2018/2019 limit miejsc w klasach pierwszych określa się następująco:

 • w Technikum Nr 12 w zawodzie:
 1. technik architektury krajobrazu – 30 (1 oddział)
 2. technik budownictwa – 60 (2 oddziały)
 3. technik inżynierii sanitarnej – 15 (1/2 oddziału)
 4. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej – 15 (1/2 oddziału)
 5. technik robót wykończeniowych w budownictwie – 30 (1 oddział)
 6. technik renowacji elementów architektury – 30 (1 oddział)
 • w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 10 w zawodzie:
 1. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie – 30 (1oddział)
 2. monter sieci, instalacji sanitarnych –15 (1/2 oddział)
 3. operator maszyn i urządzeń odlewniczych -15 (1/2 oddziału)
 4. dekarz – 7 (1/4 oddziału)
 5. cieśla – 8 (1/4 oddziału)
 6. murarz-tynkarz – 7 (1/4 oddziału)
 7. betoniarz-zbrojarz – 8 (1/4 oddziału)

Regulamin Rekrutacji w Zespole Szkół Technicznych na rok 2018/2019 opracowała Komisja Rekrutacyjna w składzie:

Przewodnicząca:  

Kamila Kowalczyk

 

Członkowie:    

Aneta Ślęzak

Agnieszka Perełka

Agata Adamiec

Dorota Kapkowska – Jabbar

Sylwia Knol

Małgorzata Rajca

Kamil Srokosz

Ewelina Twardowska – Mucha

Justyna Wartacz

Robert Żurek

Aleksandra Kucia

Małgorzata Gąsior

 

Zatwierdził:

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych- mgr Rafał Piotrowski

 

 

 

 

 

Wzór teczki

Wybór języka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata